yops.seamk.fi - Opinto-opas
  |   SUOMI   |   ENGLISH   |   WWW
 


Esteetön korkeakouluopiskelu

Tietoja Seinäjoen ammattikorkeakoulun opintojen esteettömyydestsä ja esteettömyyskäytänteistä löytyy osoitteesta: www.seamk.fi -> Koulutus -> Opiskelijana SeAMKissa -> Esteetön opiskelu.

Lukivaikeudet kielten ja viestinnän opetuksessa

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa pyritään ottamaan huomioon lukivaikeuksista kärsivät opiskelijat erityisesti kielten ja viestinnän opetuksessa. Mikäli opiskelijalla on diagnosoitu lukivaikeus, joka ilmenee yhdessä tai useammassa kielessä, suositellaan asiantuntijan lausunnon toimittamista yksikön opinto-ohjaajalle. Tällöin opiskelijalla on oikeus pyytää erityisjärjestelyjä erityisesti kielten ja viestinnän opintojaksojen tenttitilanteissa.

Mikäli lukivaikeutta ei ole virallisesti diagnosoitu, mutta opiskelijalla on mahdollisista lukivaikeuteen viittaavista syistä vaikeuksia selviytyä esim. normaaleista kielten ja viestinnän opintojaksojen tenttitilanteista, suositellaan osallistumista lukiseulaan, jonka perusteella opiskelija voidaan ohjata lukitestiin. Lukiseulasta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä yksikkönsä opinto-ohjaajaan.

Lukivaikeudesta kärsivien opiskelijoiden opintojaksosuoritusten arvioinnissa pyritään arvioinnin lieventämisen sijaan helpottamaan tenttijärjestelyjä esim. seuraavin keinoin:

  • Järjestetään tarpeeksi aikaa suorittaa tentti (lisäaika).
  • Tarjotaan mahdollisuus tehdä tentti häiriöttömässä tilassa.
  • Annetaan mahdollisuus pitää tauko tenttiosioitten välillä.
  • Annetaan mahdollisuus täydentää tenttiä suullisessa kokeessa (erityisesti vieraissa kielissä).
  • Mikäli opiskelija kokee kynällä kirjoittamisen liian hankalaksi/ uuvuttavaksi, hänelle voidaan tarjota mahdollisuus tehdä tentti tietokoneella.

Soveltuvista koejärjestelyistä sovitaan opiskelijan ja opettajan kesken. Ollakseen oikeutettu tenttitilanteiden erityisjärjestelyihin opiskelijan pitää toimittaa oppilaitokseensa asiantuntijan lausunto lukivaikeudestansa. Asiantuntijalausunnoksi kelpaa esim. erityisopettajan tai neuropsykologin lausunto.
ops.seamk.fi - Kampusranta 11, 2.krs (Frami F), 60320 SEINÄJOKI - Puhelin: +358 20 124 5000 - Faksi: +358 20 124 5001 - opintotoimisto@seamk.fi