yops.seamk.fi - Opinto-opas
  |   SUOMI   |   ENGLISH   |   WWW
 


Yrittäjyys opinnoissa

Motto: SeAMKin opiskelija on yrittäjähenkinen ja kykenee luomaan ja kehittämään myös uutta kannattavaa ja menestyvää liiketoimintaa.

Yrittäjyys ja sen edistäminen nähdään kolmella toisiaan täydentävällä tavalla.

  1. Yrittäjyys määritellään yrittäjämäiseksi toiminnaksi. Tätä voidaan nimittää myös yrittäjämäisyydeksi, jolla voi, mutta ei välttämättä tarvitse olla suoraa yhteyttä liiketoimintaan tai yritystoiminnan harjoittamiseen.
  2. Yrittäjyys määritellään uuden liiketoiminnan luomiseksi tai olemassa olevan kehittämiseksi. Tällöin yrittäjyyteen enenevässä määrin liitetään liiketoimintaosaamiseksi kutsuttuja tietoja ja taitoja.
  3. Yrittäjyys määritellään oman liiketoiminnan käynnistämiseen liittyväksi prosessiksi.

SeAMKin opiskelijoiden yrittäjyyden edistämisessä on kolme ulottuvuutta:

  1. Yrittäjähenkisyyden sekä myönteisen yrittäjyysasenteen että kiinnostuksen aikaansaaminen yrittäjyyttä kohtaan,
  2. tiedollisten ja taidollisten valmiuksien parantaminen niin, että yrittäjyys tulee harkinnanarvoiseksi uravalinnaksi sekä
  3. yrittäjyyttä vakavasti harkitsevien ja siksi aikovien opiskelijoiden tukeminen ja ohjaaminen kohti omaa yritystoimintaa.

Yrittäjähenkisyyttä kehitetään erityisesti luovuutta, innovatiivisuutta sekä visiointi- ja riskinottokykyä edistävillä pedagogisilla ja menetelmällisillä käytännöillä SeAMKin kaikissa koulutusohjelmissa. Tällaisten menetelmien hyödyntäminen ei ole riippuvaista kyseisen opintojakson varsinaisesta sisällöstä. Lisäksi yrittäjähenkisyyttä edistetään erilaisilla yhteisillä teemapäivillä ja yhteisillä monitieteellisillä opintokokonaisuuksilla.

Yrittäjyyteen liittyviä tietojen ja taitojen edistämisen laajempia pedagogisia ratkaisuja ja oppimisympäristöjä eri yksiköissä ovat esim. virtuaaliyritystoiminta, kumppaniyritystoiminta, projektipaja, virtuaalimetsäkonttori, työelämälähtöinen projektioppiminen, SeAMK Hyvinvointipalvelut, Young skills, Raami-osuuskunnat ja Frami Pro.

Eri-asteisesti yrittäjyyttä harkitseville ja aikoville tarjotaan pedagogisten menetelmien ja oman koulutusohjelman tarjonnan lisäksi koulutusalarajat ylittäviä opintojaksoja, kuten esimerkiksi Uuden liiketoiminnan suunnittelu, Yritystoiminnan ABC ja Ideasta kohti liiketoimintaa. Valtakunnallinen Sytyttäjä- kilpailu tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kilpailla liikeideoilla. Lisäksi yrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi on tarjolla mm. seuraavia yhteisiä opintojaksoja: Yrityksen perustajan taloussuunnittelu ja -työkalut, Liiketoiminnan kasvattaminen ja kehittäminen, Perheyrittäjyys ja omistajanvaihdos, Verkostot liiketoiminnassa.

Yrittäjyyteen liittyviä tietoja, taitoja ja asenteita seurataan SeAMKissa Entre Intentio -mittarilla. Mittarilla mitataan opiskelijoiden yrittäjyyskiinnostuksen, -harkinnan, -aikomusten sekä -kompetenssien kehittymistä opintojen alusta valmistumiseen saakka. Työkalun avulla voidaan seurata erilaisten yrittäjyyden edistämistoimenpiteiden vaikutusta asenteiden ja aikomusten kehittymiseen. Työkalun keskeisenä käytännön tavoitteena on saada esiin yrittäjyyttä harkitsevien ja aikovien potentiaalinen joukko mahdollisimman aikaisessa vaiheessa opintoja ja tarjota heille uraohjauksen kautta yrittäjyyspolkua eli yrittäjyyttä edistäviä opintoja sekä Yritystallia. Jokaisessa koulutusohjelmassa tarjotaan opiskelijalle mahdollisuutta osallistua opintojen ohessa Yritystalli- toimintaan. Yritystallissa opiskelija voi tutkinnon suorittamisen aikana samalla kehittää omaa yritysideaansa sekä osaamistaan tulevana yrittäjänä ja kytkeä tämän omiin opintoihinsa. Jokaisessa yksikössä on nimetty yritystallipäällikkö (tai yhteyshenkilö eri koulutusaloilla).

Yritystallipäälliköt/yhteyshenkilöt yksiköissä ja toimipisteissä:

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri: Helena Hannu ja Merja Juppo
SeAMK Elintarvike ja maatalous: Heikki Holma ja Elina Ojala
SeAMK Tekniikka: Jari Rajamäki
SeAMK Sosiaali- ja terveysala: Minna Hautamäki ja Sinikka Volanto

Frami Oy:n ja SeAMKin yhteisenä projektina käynnistetty Protomo Seinäjoki tuo konkreettisen lisän yrityksen perustamista suunnittelevien opiskelijoiden ja myös henkilökunnan palveluihin. Protomon palvelut kohdistuvat erityisesti uudenlaisen (innovatiivisen) palvelu-, tuote- tai liikeidean kehittämiseen ennen yrityksen varsinaista perustamista. Kun käytettävissä on vielä ammattikorkeakoulujen Tuoteväylän rahoituksellinen tuki, on idean kehittämiseen tai kaupallisten mahdollisuuksien selvittämiseen mahdollista käyttää myös maksullista asiantuntija-apua.

Protomo Seinäjoen yhteyshenkilöt: Ville Orrenmaa Frami Oy ja Helena Hannu SeAMK

SeAMK Tuoteväylä-rahoitus: Seliina Päällysahoops.seamk.fi - Kampusranta 11, 2.krs (Frami F), 60320 SEINÄJOKI - Puhelin: +358 20 124 5000 - Faksi: +358 20 124 5001 - opintotoimisto@seamk.fi