yops.seamk.fi - Opinto-opas
  |   SUOMI   |   ENGLISH   |   WWW
 


Kansainvälisyys opiskelussa

Kansainvälisyys opetussuunnitelmassa

Kansainvälisyys kuuluu korkeakouluopintoihin ja jokaisen koulutusohjelman opetussuunnitelmaan. Opiskelun aikana perehdytään siihen, millaisia haasteita kansainvälistyminen tuo eri alojen asiantuntijoille sekä miten kansainvälisyyttä voidaan hyödyntää oman alan ja alueen kehityksessä. Koulutuksen aikana opiskelija omaksuu työelämän edellyttämät kansainvälisen toiminnan valmiudet, joita tarvitaan työskenneltäessä ulkomailla tai kansainvälisissä projekteissa, mutta myös työskenneltäessä kotimaassa. Kielitaidon ja kulttuuriosaamisen lisäksi korkeakoulusta valmistuva opiskelija tarvitsee valmiuksia uusimman tutkitun tiedon ja tietoliikenneyhteyksien hyödyntämiseen, laaja-alaista näkemystä ja tietoutta yhteiskunnan eri sektoreilta sekä innovatiivisuutta, joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja herkkyyttä kohdata erilaisia tilanteita ja eri kulttuureista tulevia ihmisiä.

Vieraskielinen koulutus

Vieraskielistä koulutusta on tarjolla vuosittain lähes 1000 opintopisteen verran. Opintoja voivat suorittaa SeAMKin kaikki opiskelijat, sekä suomalaiset että ulkomaiset tutkinto-opiskelijat ja myös lyhyemmällä liikkuvuusjaksolla olevat opiskelijat. Degree Programme in International Business (BBA) ja Degree Programme in Nursing ovat kaksi SeAMKin kokonaan englanninkielistä koulutusohjelmaa. Myös liiketalouden ylempään amk-tutkintoon johtava koulutusohjelma Master's Degree Programme in International Business Management toteutetaan englanniksi. Tämän lisäksi on tarjolla useita noin lukukauden mittaisia englanninkielisiä opintokokonaisuuksia eri aloilla. Myös vieraskielinen opiskelumateriaali on käytössä.

Kaksoistutkintoon johtavien koulutusohjelmien tarjonta lisääntyy vuosittain. Kaksoistutkintoon johtavia yhteistyösopimuksia on yhteensä seitsemän. Liiketalouden sekä tekniikan opiskelijoilla onkin mahdollisuus suorittaa toinen tutkinto ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa.

Vieraan kielen ja kulttuurin opintoja on tarjolla laaja valikoima. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sisältyy pakollisena molempien kotimaisten kielten ja yhden tai kahden vieraan kielen opiskelua. Kieliä on mahdollista opiskella myös vapaasti valittavina opintoina tavoitteena kielitaidon syventäminen tai uuden kielen ja kulttuurin opiskelu. Ulkomaisille opiskelijoille tarjotaan suomen kielen ja kulttuurin opintoja ympäri lukuvuoden, yhteistyössä muiden suomen kielen opetusta tarjoavien koulutusorganisaatioiden kanssa.

Liikkuvuus

Verkostoituminen kansainvälisesti ja kansallisesti on kansainvälisen toiminnan edellytys. SeAMKilla on yhteistyökorkeakouluja 44 eri maassa: Euroopassa noin 160 sekä Aasiassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Venäjällä, Australiassa ja Afrikassa yhteensä noin 40.

Ulkomaan opiskelu- ja / tai harjoittelujaksoon on mahdollisuus kaikilla SeAMKin opiskelijoilla. Erityisesti kannustetaan lähtemään ns. pitkälle eli vähintään kolme kuukautta kestävälle opiskelu-/harjoittelujaksolle. Opiskelijoista noin joka viides lähtee vuosittain pidempikestoiselle ulkomaanjaksolle, keskimääräisen opiskelu- tai harjoitteluajan ollessa 5kk. Puolet lähtee vaihtoon EU:n koulutusohjelmien kautta. Lisäksi lyhyemmälle ulkomaanjaksolle lähtee noin 300 opiskelijaa vuosittain. Suosituimmat kohdemaat ovat Saksa, Baltian maat ja Espanja. Lähtijöitä on myös mm. Yhdysvaltoihin, Etelä-Koreaan, Kiinaan, Japaniin, Intiaan, Vietnamiin, Ugandaan, Keniaan, Sambiaan, Australiaan, Argentiinaan ja Itäisen Euroopan maihin. Harjoittelun voi suorittaa ulkomailla myös itse hankitussa harjoittelupaikassa, mikäli se vastaa opiskelun tavoitteita. Kesäksi voi anoa harjoittelupaikkaa mm. työvoimatoimiston tai Cimon kautta. Lisäksi yhteistyökorkeakoulut auttavat löytämään kohdemaasta halutun harjoittelupaikan. Opinnäytetyön tekeminen on mahdollista ulkomaan opiskelujakson aikana. ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) ja englanninkielinen tutkintotodistuksen ohella annettava Diploma Supplement ovat käytössä SeAMKissa.

Ulkomaanjaksolle SeAMKiin saapuvien opiskelijoiden määrä on jopa lähtevien opiskelijoiden määrää suurempi. Ulkomaisille opiskelijoille on tarjolla orientoivia opintoja ja sosiaalista ohjelmaa koko lukuvuoden ajan. Erityisesti ulkomaisille tutkinto-opiskelijoille tarkoitettu ystäväperhetoiminta aloitettiin joulukuussa 2008. SeAMKin tutor-opiskelijat ja opiskelijakunta SAMO ovat aktiivisesti järjestelyissä mukana, mikä on osa ns. "kotikansainvälistymistä". Orientoivista opinnoista, sosiaalisesta ohjelmasta ja ystäväperhetoiminnasta löytyy tarkempaa tietoa mm. SeAMKin englanninkielisiltä www-sivuilta.

Opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuutta tuetaan taloudellisesti. Valtion opintorahaa sekä asumislisää on mahdollista saada myös ulkomaanopiskelun ajalle. Ammattikorkeakoulun vakuutusten lisäksi opiskelija tarvitsee myös oman matkavakuutuksen sekä mahdollisesti muitakin vakuutuksia ulkomailla suoritettavien opintojen ajalle. Sosiaaliturvan ja sairausvakuutuksen turvaamiseksi ulkomaanjakson ajalle opiskelijan tulee käydä Kelan toimistossa ennen ulkomaille lähtöään. Toimistosta saa tarvittavat lomakkeet (esim. Y39) ja Eurooppalaisen sairaanhoitokortin. Ennen matkaa tulee laatia myös rokotussuunnitelma terveydenhoitajan tai lääkärin kanssa. Tarkempaa tietoa käytännön järjestelyistä opiskelija saa SeAMKin kv-asioista vastaavilta henkilöiltä omassa yksikössään ja SeAMKin kv-palveluissa sekä intranetistä ja opiskelijan oppaasta ulkomaanjaksolle.

Kansainväliset hankkeet ja kansainväliset konferenssit

SeAMKissa on käynnissä vuosittain yli 20 kansainvälistä tutkimus- ja kehittämishanketta. Opinnäytetyön tekeminen hankkeisiin liittyen on mahdollista kotimaassa tai ulkomailla. Hankkeisiin saattaa liittyä myös opiskelua tai harjoittelua ulkomailla.

Kansainvälisten konferenssien ja seminaarien isännöinti vuosittain tukee osaltaan SeAMKin opiskelijoiden ja henkilökunnan ammatillista kasvua ja urakehitystä. Opiskelijoille on tarjolla konferenssiavustajakoulutusta liittyen konferensseissa ja seminaareissa avustajana toimimiseen. Sekä konferenssiavustajakoulutuksesta että konferenssiavustajana toimimisesta myönnetään erillinen todistus opintopisteiden lisäksi.

Ohjaus, neuvonta ja tiedottaminen kansainvälisissä asioissa

Kansainvälisissä asioissa ohjaavat ja neuvovat kv-asioista vastaavat henkilöt yksiköissä ja kv-palveluissa, koulutusohjelmapäälliköt, opintojaksojen opettajat ja opiskelijatutorit. Tietoa saa lisäksi SeAMKin kv-päiviltä, orientaatiotilaisuuksista sekä www-sivuilta, intranetistä, FaceBookista, oppaista ja sähköpostin välityksellä.

SeAMKin kansainvälisistä asioista vastaavat henkilöt:

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri: Marjo Arola / liiketoiminta, marjo.arola(at)seamk.fi
Eija Pennanen / kulttuuri, eija.pennanen(at)seamk.fi
SeAMK Elintarvike ja maatalous: Anna Tall / maa- ja metsätalous, anna.tall(at)seamk.fi
Kirta Nieminen / ravitsemisala, kirta.nieminen(at)seamk.fi
SeAMK Sosiaali- ja terveysala: Tiina Harju, tiina.harju(at)seamk.fi
SeAMK Tekniikka: Tapio Pihlajaniemi, tapio.pihlajaniemi(at)seamk.fi
Kv-palvelut:
international.office(at)seamk.fi
Helli Kitinoja, Kv-asioiden päällikkö, helli.kitinoja(at)seamk.fi
Tiina Välimäki, Kv-asioiden suunnittelija, tiina.valimaki(at)seamk.fi
Maria Loukola, Projektipäällikkö, EAKR-hanke, maria.loukola(at)seamk.fi
Heini Syrjälä, Projektiassistentti, EAKR-hanke, heini.syrjala(at)seamk.fi
Julio Vallejo Medina, Ibero Amerikka koordinaattori, projektipäällikkö, EAKR-hanke julio.vallejo(at)seamk.fi
Opiskelijakunta SAMO: kv.samo(at)seamk.fi

   


    


 
ops.seamk.fi - Kampusranta 11, 2.krs (Frami F), 60320 SEINÄJOKI - Puhelin: +358 20 124 5000 - Faksi: +358 20 124 5001 - opintotoimisto@seamk.fi