yops.seamk.fi - Opinto-opas
  |   SUOMI   |   ENGLISH   |   WWW
 


ECTS-järjestelmä

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation system) -järjestelmän tarkoituksena on tehdä korkeakouluopiskelusta läpinäkyvämpää Euroopassa ja helpottaa eri maissa suoritettujen opintojen tunnustamista ja hyväksilukua. Järjestelmä helpottaa oppimiskokemusten siirtämistä korkeakoulujen välillä, opiskelijavaihtoa ja yhteisten tutkintojen luomista.

ECTS kehitettiin alun perin opintosuoritusten siirtoa varten kansainvälisessä vaihdossa. Nyt ECTS on Euroopassa laajasti käytetty opiskelijakeskeinen opintosuoritusten ja arvosanojen kertymis- ja siirtojärjestelmä, joka perustuu opiskelijan työmäärään eli opintojen kuormittavuuteen suhteessa saavutettaviin tavoitteisiin, jotka ilmaistaan oppimistuloksina/osaamistavoitteina  ja kompetensseina.

Diploma Supplement

Suomessa on muutettu tutkintorakenne vastaamaan eurooppalaista tavoitetta, opintojen mitoitusjärjestelmä on muuttumassa ja tutkintojen ymmärrettävyyttä on lisätty tutkintotodistuksen liitteen (DS, Diploma Supplement) käyttöönottamisella. Diploma Supplement sisältää tiedot ammattikorkeakoulusta ja todistuksessa tarkoitetuista opinnoista ja opintosuorituksista sekä niiden tasosta ja asemasta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä, ja se annetaan kaikille Seinäjoen ammattikorkeakoulutusta valmistuville.

Seinäjoen ammattikorkeakoululle myönnettiin Diploma Supplement Label vuonna 2010 osoitukseksi Diploma Supplement –käytänteiden hyvästä noudattamisesta.

Opintojen mitoitus

Opinnot mitoitetaan opintopisteiden avulla. Opintopiste määritellään niin, että yhden lukuvuoden päätoiminen opiskelu vastaa 60 opintopistettä. Tuohon työmäärään sisältyy kaikki opiskelijan tekemä työ kuten luennot, seminaarit, itsenäinen työskentely, projektit, tentteihin valmistautuminen jne. Yhden opintopisteen vaatima panostus on keskimäärin n. 27 tuntia opiskelijan työtä.

Suomessa ammattikorkeakoulut ja yliopistot siirtyivät opintojen mitoituksessa opintopistejärjestelmään vuonna 2005. Aiemmin käytössä olleet opintoviikot muutetaan teknisesti opintopisteiksi kertoimella 1,5.

Opinto-opas

Seinäjoen ammattikorkeakoulu julkaisee lukuvuosittain sähköisen opinto-oppaan (course catalogue/study guide), jossa koulutusohjelmat sekä opintokokonaisuudet ja opintojaksot kuvataan ECTS Users’ Guide –ohjeistuksen mukaisesti. Oppaassa on myös korkeakoulua ja opintoja koskevaa yleisinformaatiota.

ECTS Eurooppaan suuntautuvassa opiskelijavaihdossa

Eurooppalaiseen yhteistyökorkeakouluun vaihtoon aikova opiskelija hakee opintoihin hakemuslomakkeella (Student Application Form). Opiskelijavaihtoon hyväksytty opiskelija täyttää ennen vaihtoon lähtöään oppimissopimuksen (Learning Agreement) ja sopii opinnoistaan yksikön ECTS/kv-koordinaattorin ja koulutusohjelmapäällikön kanssa. Learning Agreement -lomakkeen allekirjoittavat omassa korkeakoulussa SeAMK:n ja yksikön ECTS -koordinaattorit. Learning Agreement lähetetään vastaanottavaan korkeakouluun, joka vahvistaa suunnitelman. Opintosuunnitelmaa voidaan tarvittaessa muuttaa esimerkiksi kurssitarjonnan muutosten johdosta, jolloin muutoslomakkeen vahvistavat allekirjoituksellaan sekä opiskelija että lähettävän ja vastaanottavan korkeakoulun edustajat.

Ennen vaihdosta paluutaan opiskelija pyytää ulkomaisesta korkeakoulusta mukaansa opintosuoritusotteen (Transcript of Records), johon on merkitty suoritetut opintojaksot, arvosanat sekä ansaitut opintopisteet sekä vastaanottavan korkeakoulun että ECTS-järjestelmän mukaisesti. Palattuaan vaihdosta opiskelija toimittaa opintosuoritusotteen kv-koordinaattorille/koulutusohjelmapäällikölle opintojen hyväksilukemista varten. Suoritukset kirjataan opintorekisteriin ECTS-järjestelmän mukaisia vastaavuuksia noudattaen.

SeAMK:n ECTS-koordinaattorit

Seinäjoen ammattikorkeakoulun ECTS-koordinaattoreina (Institutional ECTS Coordinator) toimivat yliopettaja Päivö Laine ja kansainvälisten asiain päällikkö Helli Kitinoja. Yksiköiden ECTS-koordinaattoreina (Departmental ECTS Coordinator) kansainvälisten vaihtojen yhteydessä toimivat yksiköiden kansainvälisten asioiden koordinaattorit. He antavat myös tarkempia tietoja ECTS-järjestelmästä ja siihen liittyvistä lomakkeista.
ops.seamk.fi - Kampusranta 11, 2.krs (Frami F), 60320 SEINÄJOKI - Puhelin: +358 20 124 5000 - Faksi: +358 20 124 5001 - opintotoimisto@seamk.fi