yops.seamk.fi - Opinto-opas
  |   SUOMI   |   ENGLISH   |   WWW
 


Kansainvälisyys opiskelussa

Kansainvälisyys opetussuunnitelmassa

Kansainvälisyys kuuluu korkeakouluopintoihin ja jokaisen koulutusohjelman opetussuunnitelmaan. Opiskelun aikana perehdytään siihen, millaisia haasteita kansainvälistyminen tuo eri alojen asiantuntijoille sekä miten kansainvälisyyttä voidaan hyödyntää oman alan ja alueen kehityksessä. Koulutuksen aikana opiskelija omaksuu työelämän edellyttämät kansainvälisen toiminnan valmiudet, joita tarvitaan työskenneltäessä ulkomailla tai kansainvälisissä projekteissa, mutta myös työskenneltäessä kotimaassa. Kielitaidon ja kulttuuriosaamisen lisäksi korkeakoulusta valmistuva opiskelija tarvitsee valmiuksia uusimman tutkitun tiedon ja tietoliikenneyhteyksien hyödyntämiseen, laaja-alaista näkemystä ja tietoutta yhteiskunnan eri sektoreilta sekä innovatiivisuutta, joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja herkkyyttä kohdata erilaisia tilanteita.

Vieraskielinen koulutus

Vieraskielistä koulutusta on tarjolla vuosittain lähes 1000 opintopisteen verran. Opintoja voivat suorittaa SeAMK:n kaikki opiskelijat, myös ulkomaiset vaihto- ja tutkinto-opiskelijat. Degree Programme in International Business (BBA) ja Degree Programme in Nursing ovat kaksi SeAMK:n kokonaan englanninkielistä koulutusohjelmaa. Myös liiketalouden ylempään amk-tutkintoon johtava koulutusohjelma Master's Degree Programme in International Business Management toteutetaan englanniksi. Tämän lisäksi on tarjolla useita noin lukukauden mittaisia englanninkielisiä opintokokonaisuuksia eri aloilla. Myös vieraskielinen opiskelumateriaali on käytössä.

Kaksoistutkintoon johtavien koulutusohjelmien tarjonta lisääntyy vuosittain, muun muassa liiketalouden ja tekniikan opiskelijoilla on mahdollista suorittaa tutkinto saksalaisessa yhteistyökorkeakoulussa SeAMK:ssa suoritettavan tutkinnon rinnalla.

Vieraan kielen ja kulttuurin opintoja on tarjolla laaja valikoima. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sisältyy pakollisena molempien kotimaisten kielten ja yhden tai kahden vieraan kielen opiskelua. Kieliä on mahdollista opiskella myös vapaasti valittavina opintoina tavoitteena kielitaidon syventäminen tai uuden kielen ja kulttuurin opiskelu. Ulkomaisille vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille tarjotaan suomen kielen ja kulttuurin opintoja ympäri lukuvuoden, yhteistyössä muiden suomen kielen opetusta tarjoavien koulutusorganisaatioiden kanssa.

Liikkuvuus

Verkostoituminen kansainvälisesti ja kansallisesti on kansainvälisen toiminnan edellytys. SeAMK:lla on yhteistyökorkeakouluja 44 eri maassa: Euroopassa noin 160 sekä Aasiassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Venäjällä, Australiassa ja Afrikassa yhteensä noin 40.

Opiskelija- ja harjoittelijavaihtoon on mahdollisuus kaikilla SeAMK:n opiskelijoilla ja erityisesti kannustetaan lähtemään ns. pitkään eli vähintään kolme kuukautta kestävään vaihtoon. Opiskelijoista noin joka viides lähtee vuosittain pitkään vaihtoon ulkomaille keskimääräisen opiskelu- tai harjoitteluajan ollessa 5kk. Puolet lähtee vaihtoon EU:n koulutusohjelmien kautta. Lisäksi lyhyemmälle ulkomaanjaksolle lähtee noin 300 opiskelijaa vuosittain. Suosituimmat kohdemaat ovat Saksa, Baltian maat ja Espanja. Lähtijöitä on myös mm. Yhdysvaltoihin, Etelä-Koreaan, Kiinaan, Japaniin, Intiaan, Vietnamiin, Ugandaan, Keniaan, Australiaan, Argentiinaan ja Itäisen Euroopan maihin. Harjoittelun voi suorittaa ulkomailla myös itse hankitussa harjoittelupaikassa, mikäli se vastaa opiskelun tavoitteita. Kesäksi voi anoa harjoittelijavaihtoon mm. työvoimatoimiston tai Cimon kautta. Lisäksi yhteistyökorkeakoulut auttavat löytämään kohdemaasta halutun harjoittelupaikan. Opinnäytetyön tekeminen on mahdollista ulkomaan opiskelujakson aikana. ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) ja englanninkielinen tutkintotodistuksen ohella annettava Diploma Supplement ovat käytössä SeAMK:ssa.

Vaihto-opiskelijoita saapuu SeAMK:uun jopa vaihtoon lähtevien opiskelijoiden määrää enemmän. Ulkomaisille vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille on tarjolla orientoivia opintoja ja sosiaalista ohjelmaa koko lukuvuoden ajan. Erityisesti ulkomaisille tutkinto-opiskelijoille tarkoitettu ystäväperhetoiminta aloitettiin joulukuussa 2008. SeAMK:n tutor-opiskelijat ja opiskelijakunta SAMO ovat aktiivisesti järjestelyissä mukana, mikä on osa ns. "kotikansainvälistymistä". Orientoivista opinnoista, sosiaalisesta ohjelmasta ja ystäväperhetoiminnasta löytyy tarkempaa tietoa mm. SeAMK:n englanninkielisiltä www-sivuilta.

Opiskelija- ja harjoittelijavaihtoa tuetaan taloudellisesti. Valtion opintorahaa sekä asumislisää on mahdollista saada myös ulkomaanopiskelun ajalle. Ammattikorkeakoulun vakuutusten lisäksi opiskelija tarvitsee myös oman matkavakuutuksen sekä mahdollisesti muitakin vakuutuksia ulkomailla suoritettavien opintojen ajalle. Sosiaaliturvan ja sairausvakuutuksen turvaamiseksi vaihtojakson ajalle opiskelijan tulee käydä Kelan toimistossa ennen vaihtoon lähtemistään. Toimistosta saa tarvittavat lomakkeet (esim. Y39) ja Eurooppalaisen sairaanhoitokortin. Ennen matkaa tulee laatia myös rokotussuunnitelma terveydenhoitajan tai lääkärin kanssa. Tarkempaa tietoa vaihtoon liittyvistä järjestelyistä opiskelija saa SeAMK:n kv-asioista vastaavilta henkilöiltä omassa yksikössään ja SeAMK:n kv-palveluissa sekä intranetistä ja opiskelijan oppaasta ulkomaanjaksolle.

Kansainväliset hankkeet ja kansainväliset konferenssit

SeAMK:ssa on käynnissä vuosittain yli 20 kansainvälistä tutkimus- ja kehittämishanketta. Opinnäytetyön tekeminen hankkeisiin liittyen on mahdollista kotimaassa tai ulkomailla. Hankkeisiin saattaa liittyä myös opiskelua tai harjoittelua ulkomailla.

Kansainvälisten konferenssien ja seminaarien isännöinti vuosittain tukee osaltaan SeAMK:n opiskelijoiden ja henkilökunnan ammatillista kasvua ja urakehitystä. Opiskelijoille on tarjolla konferenssiavustajakoulutusta liittyen konferensseissa ja seminaareissa avustajana toimimiseen. Sekä konferenssiavustajakoulutuksesta että konferenssiavustajana toimimisesta myönnetään erillinen todistus opintopisteiden lisäksi.

Ohjaus, neuvonta ja tiedottaminen kansainvälisissä asioissa

Kansainvälisissä asioissa ohjaavat ja neuvovat kv-asioista vastaavat henkilöt yksiköissä ja kv-palveluissa sekä myös opinto-ohjaajat, koulutusohjelmapäälliköt, opintojaksojen opettajat ja opiskelijatutorit. Tietoa saa lisäksi yksiköiden kv-päiviltä, orientaatiotilaisuuksista sekä www-sivuilta, intranetistä, oppaista ja sähköpostin välityksellä.

SeAMK:n kansainvälisistä asioista vastaavat henkilöt:

SeAMK Kulttuuri: Eija Pennanen (eija.pennanen@seamk.fi)
SeAMK Liiketoiminta: Ritva Leppänen / Liiketalous (ritva.leppanen@seamk.fi)
Marjo Arola / Yrittäjyys (marjo.arola@seamk.fi)
Kirta Nieminen / Ravitsemisala (kirta.nieminen@seamk.fi)
SeAMK Maa- ja metsätalous: Heikki Koskimies/ Maaseutuala (heikki.koskimies@seamk.fi)
Pirkko Kivinen / Metsäala (pirkko.kivinen@seamk.fi)
SeAMK Sosiaali- ja terveysala: Helena Järvi / Sosiaaliala (helena.jarvi@seamk.fi)
Helinä Mesiäislehto-Soukka / Terveysala
(helina.mesiaislehto-soukka@seamk.fi)
SeAMK Tekniikka: Tapio Pihlajaniemi (tapio.pihlajaniemi@seamk.fi)
Kv-palvelut:
(international.office@seamk.fi)
Helli Kitinoja, Kv-asioiden päällikkö (helli.kitinoja@seamk.fi)
Tiina Välimäki, Kv-asioiden suunnittelija (virkavapaalla 31.7.2012 saakka) (tiina.valimaki@seamk.fi)
Riina Luttinen, Kv-asioiden suunnittelijan sijainen 31.7.2012 saakka (riina.luttinen@seamk.fi)
Maria Loukola, Kv-asioiden ja viestinnän suunnittelija (maria.loukola@seamk.fi)
Essi Korkiakoski, Talous- ja projektisihteeri (essi.korkiakoski@seamk.fi)
Opiskelijakunta SAMO: kv.samo@seamk.fi

   


    


 
ops.seamk.fi - Kampusranta 11, 2.krs (Frami F), 60320 SEINÄJOKI - Puhelin: +358 20 124 5000 - Faksi: +358 20 124 5001 - opintotoimisto@seamk.fi