yops.seamk.fi - Opinto-opas
  |   SUOMI   |   ENGLISH   |   WWW
 


Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - SAMO

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta eli tutummin SAMO on SeAMK:n opiskelijoiden edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. SAMO toimii tiiviissä yhteistyössä SeAMK:n henkilökunnan sekä yksiköissä toimivien opiskelijayhdistysten kanssa ja pitää yllä suhteita alueen elinkeinoelämään muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntiin sekä kunnan- ja valtionhallintoon. SAMO on jäsenenä Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry:ssä.

Toiminta

SAMOn toiminta perustuu ammattikorkeakoululain (413/2005) 42 a §:ään. Opiskelijakunnan lakisääteisenä tehtävänä on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään.Lisäksi opiskelijakunnan tehtävä on valita opiskelijaedustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin monijäsenisiin toimielimiin sekä osallistua ammattikorkeakoulun muuhun toimintaan.

Jäsenyys

SAMOn jäseneksi voivat liittyä kaikki Seinäjoen ammattikorkeakoulun päätoimiset opiskelijat täyttämällä jäsenhakemuksen ja maksamalla jäsenmaksun. SAMOssa on tällä hetkellä noin 2200 jäsentä. Liittyminen onnistuu sekä sähköisesti nettilomakkeella että perinteisesti paperilomakkeella. Katso tarkemmat ohjeet: www.samo.fi. Opiskelijakunnan jäsenyys ammattikorkeakouluissa on vapaaehtoista.
Uusien jäsenten jäsenmaksut lukuvuonna 2011-12:

•    4v jäsenyys 75e (koko tutkintoaika, 240 op tutkinnot)
•    3,5v jäsenyys 70e (koko tutkintoaika, 210 op tutkinnot)
•    1v jäsenyys 28e (koko lukuvuosi)
•    1/2v jäsenyys 20e (syys- TAI kevätlukukausi)

Uusien jäsenten jäsenmaksut sisältävät 8e opiskelijakortti- ja liittymismaksun, joka maksetaan vain kerran.

Jatkavien/vanhojen jäsenten jäsenmaksut lukuvuonna 2011–12:
•    1v jäsenyys 20e (koko lukuvuosi)
•    1/2v jäsenyys 12e (syys- TAI kevätlukukausi)

Jäsenyyden tunnuksena opiskelija saa lukuvuositarralla varustetun opiskelijakortin, joka oikeuttaa kymmeniin SAMOn neuvottelemiin paikallisiin jäsenetuihin sekä valtakunnallisiin opiskelijaetuihin (sininen opiskelijakortti). Opiskelijakortti toimii myös kirjastokorttina SeAMK:n kirjastoissa. Lisäksi jokainen jäsen saa SAMOn lukuvuosikalenterin sekä neljästi vuodessa kotiinsa postitettuna SAMOlainen-jäsenlehden (A4-kokoinen värijulkaisu), jossa kerrotaan ajankohtaisista opiskelijamaailman asioista. SAMOn jäsenenä saat myös huomattavat alennukset mm. opiskelijahaalareista ja SAMOn tapahtumista.

Organisaatio

Ylintä päätösvaltaa SAMOssa käyttää opiskelijoiden keskuudesta vaaleilla valittava 20-jäseninen edustajisto eli edari. Toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus, jonka toiminta jakautuu vastuualueisiin. Hallituksessa on tällä hetkellä puheenjohtajan lisäksi sopo-, kopo-, tutor-, kv-, viestintä-, kulttuuri- ja liikuntavastaava. SAMOlla on kolme kokopäiväistä palkattua työntekijää: pääsihteeri, edunvalvonnasta ja jäsenpalveluista vastaava asiantuntija sekä tutortoiminnasta ja viestinnästä vastaava asiantuntija. SAMOn toimisto palvelee opiskelijoita arkisin klo 9-15 Kampustalon päädyssä Keskuskatu 34, 60100 Seinäjoki.

Tutorointi

Tutortoiminnan tarkoituksena on tarjota vertaisohjausta erityisesti uusille opiskelijoille heidän aloittaessaan opinnot ja tutustuessaan uuteen opiskeluyhteisöön ja -kaupunkiin. SAMO vastaa uusien tutorien kouluttamisesta ja tutortoiminnan organisoinnista Seinäjoen ammattikorkeakoulussa yhteistyössä opojen kanssa. Ystävyys, avunanto ja luottamuksellinen suhde uuteen opiskelijaan ovat jokaisen tutorin tunnussanat. Koko homman päällimmäisenä tarkoituksena on, ettei kukaan jää yksin ja kaikkiin ongelmiin löytyy ratkaisu!

Kansainväliset asiat

SAMOn kv-sektori pyrkii kehittämään kansainvälistä ilmapiiriä SeAMKissa. Kv-toimintaa koordinoi hallituksen kv-vastaava yhdessä yksiköiden kv-tutoreiden kanssa. Toimintaan sisältyy mm. kansainvälisiä teemapäiviä, vaihto-opiskelijoille järjestettäviä aktiviteetteja sekä vaihtoon lähtevien opiskelijoiden orientaatiotilaisuuksia. Kv-toiminnan tarkoituksena on loiventaa vaihto-opiskelijoiden kulttuurishokkia, vähentää ennakkoluuloja, jakaa oikeaa tietoa ja kannustaa suomalaisia opiskelijoita lähtemään vaihtoon.

Liikunta

SAMO järjestää jäsenilleen monipuolisia liikuntatapahtumia ja säännöllisiä salivuoroja, ohjattua jumppaa jne. Lisäksi lukuvuoden aikana järjestetään perinteisesti ainakin neljä eri lajien turnausta, jotka ovat erittäin suosittuja. Lisäksi parannetaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksia liikuntapaikka-alennusten ja muiden etujen muodossa.

Kulttuuri

Kulttuurisektorin tehtävä on tarjota henkistä ja sosiaalista vastapainoa opinnoille. SAMOn kulttuuritoiminnan rungon muodostavat erilaiset juhlat, kuten perinteiset haalaribileet, Lukuvuoden avajaiset, Triangeli-risteily, pikkujoulut ja Wapputapahtuma.

Sosiaalipolitiikka

SAMO kiinnittää huomiota mm. opintotukeen, opiskelijoiden terveydenhuoltoon, asumiseen ja ruokaloiden toimintaan. Paikallisista saavutuksista voidaan mainita esim. hyvinvointityöryhmän työn tuloksena saadut terveydenhoitaja-, lääkäri-, psykologi- ja hammaslääkäripalvelut sekä SAMOn toiminnan opiskelija-asuntojen vuokrankorotusten hillitsemisessä. Valtakunnallisesti SAMO vaikuttaa opintososiaalisiin kysymyksiin Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry:n kautta aina ylimpiä vallanpitäjiä myöten.

Koulutuspolitiikka

SAMO pyrkii vaikuttamaan SeAMK:ssa annettavan opetuksen laatuun ja sen kehittämiseen sekä puuttumaan epäkohtiin. SAMOn valitsemat edustajat istuvat eri työryhmissä ja toimikunnissa ja vievät mm. Kopo-työryhmä toiminnan kautta opiskelijoilta kerättyä palautetta henkilökunnan tietoon. Pitkäjänteinen ja aktiivinen työ ovat tuottaneet tulosta ja opiskelijoiden mielipide näkyy ja kuuluu koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa yhä paremmin.

Kanna Sinäkin kortesi kekoon - mikään inhimillinen ei ole meille vierasta!
Kaikkeen edellä mainittuun tarvitaan aktiivisia ja innokkaita ihmisiä. Olethan Sinäkin yksi heistä!? Liity mukaan monien mahdollisuuksien opiskelijakuntaan - kimpassa on kivempaa!

Lisätietoja SAMOsta löydät osoitteesta www.samo.fi.
ops.seamk.fi - Kampusranta 11, 2.krs (Frami F), 60320 SEINÄJOKI - Puhelin: +358 20 124 5000 - Faksi: +358 20 124 5001 - opintotoimisto@seamk.fi