ops.seamk.fi - Opinto-opas
  |   SUOMI   |   ENGLISH   |   WWW
 


FramiPro 2013–2014

Seinäjoen ammattikorkeakoulun projektioppimisen opintokokonaisuus

Opintokokonaisuuden kuvaus

FramiPro on SeAMKin yhteinen, monialainen opintokokonaisuus, jossa oppiminen tapahtuu työelämän sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeiden (TKI) kanssa toteutettavissa projekteissa. FramiProssa oppimisympäristöinä ovat Framin kampusalue sekä erityisesti maakunnan yritykset ja julkiset organisaatiot. FramiProhon osallistuvat opiskelijat suorittavat osan opinnoistaan yhteistoiminnallisesti eri alojen keskinäisinä yhteisinä kokeilevina, tutkivina, yrittäjämäisinä ja luovina prosesseina. Opinnoissa painotetaan luovuutta, itseohjautuvuutta, ongelmanratkaisutaitoja sekä oppimista tekemisen ja kehittämisen kautta.

Tiivistettynä, FramiPro:ssa opiskelija

  • kehittää osaamistaan ja ammatillista identiteettiään, oppii kehittämisosaamista
  • hankkii kokemusta työskentelystä elinkeinoelämän ja eri ammattiryhmiin kuuluvien yhteistyökumppanien tasavertaisena kollegana
  • voi vaikuttaa oppimiseensa ja työskentelyynsä
  • soveltaa välittömästi hankkimaansa tietoa ja osaamista käytäntöön
  • harjoittaa kykyään oman toiminnan ja oppimisen reflektointiin ja arviointiin

Toteutettavat projektit ja mahdollisesti kehitettävät tuotteet suunnitellaan ja toteutetaan yhteistoiminnallisesti ja asiakaslähtöisesti. Opiskelijat opiskelevat FramiProssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) mukaisesti ja ovat pääsääntöisesti vapaana muusta kontaktiopetuksesta. Opiskelijan HOPS voi sisältää 30-60 opintopistettä FramiPro-opintoja (lukukaudessa 30 opintopistettä). Työskentely on intensiivistä, yrittäjämäistä, työelämälähtöistä ja kokopäivätoimista. Työskentely on intensiivistä, yrittäjämäistä, työelämälähtöistä ja kokopäivätoimista. Opiskelijan HOPS voi sisältää tavoitteena noin 30 opintopistettä FramiPro-opintoja, jotka kestävät yhden lukukauden. Opintopistemäärä koostuu yhteisistä opinnoista (8 op) ja opiskelijan FramiProssa suorittamien projektien mukaan määräytyvästä osuudesta.

Opintoihin hakeutuminen

FramiPro-opintoihin voivat hakeutua SeAMKissa ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat. Opinnot alkavat kevään 2013 haussa hyväksyttyjen osalta syyskuussa 2013 SeAMKin lukuvuoden käynnistyessä. Hakuaika on 4.3. – 28.3.2013. Syyslukukauden 2013 ryhmään valitaan enintään 30 opiskelijaa. Opiskelijoille tiedotetaan valintapäätöksistä 30.4.2013 mennessä. Lisätietoa FramiProhon hakemisesta saa koulutusohjelmapäälliköltä.

FramiProhon hakeutuvat opiskelijat toimittavat hakulomakkeen FramiPro-projektisihteeri Merja Salolle postitse osoitteella

Seinäjoen ammattikorkeakoulu/ FramiPro
PL 412 (Käyntiosoite: Kampusranta 11, Frami F, 2. krs)
60101 Seinäjoki

tai sähköpostitse osoitteella merja.salo(at)seamk.fi torstaihin 28.3.2013 klo 15.15 mennessä.

Yleiset FramiPro-hakukelpoisuusperusteet ja valintakriteerit lv 2013–2014

FramiProhon voidaan valita opinnoissaan hyvin edistyneitä SeAMKissa tutkintoa suorittavia opiskelijoita, joilla katsotaan olevan hyvät mahdollisuudet menestyä projektimuotoisissa opinnoissa. Koska FramiPron opetus ja opintomateriaalit ovat suomenkielisiä, tulee vieraskielisten koulutusohjelmien opiskelijoiden osoittaa valintahaastattelussa riittävää suomenkielen taitoa. Koulutusohjelmakohtaisesti määritellään erityiset valintaperusteet alla olevan taulukon mukaisesti. Näiden perusteella FramiPro-opintosihteeri tarkistaa hakijan hakukelpoisuuden ja kutsuu hakukelpoiset opiskelijat haastatteluun. Epäselvissä tai tulkintatilanteissa koulutusohjelmapäällikkö päättää hakukelpoisuudesta tapauskohtaisesti.

Haastattelut tapahtuvat monialaisina ryhmähaastatteluina. Hakukelpoisten hakijoiden ensisijainen valintaperuste on ryhmähaastattelussa osoitettu sopivuus FramiProssa työskentelyyn ja sen vaatimuksiin.

Ryhmähaastatteluissa arvioidaan hakijoiden FramiPro-opintoihin soveltuvaa muuta osaamista, mahdollista ammatillista tai projektikokemusta, vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä motivaatiota. Haastatteluryhmä koostuu koulutusohjelmien päälliköistä tai heidän nimeämistään edustajista ja FramiPro-projektipäälliköstä. Haastatteluryhmän sihteerinä toimii FramiPro-opintosihteeri.

Koulutusohjelmakohtaiset FramiPro-hakukelpoisuuskriteerit

Koulutusohjelmakohtaisesti määritellyt tarkentavat hakukelpoisuuskriteerit on kirjattu erilliseen liitetaulukkoon, johon voi tutustua tästä.

Ahot-menettelyt

FramiPro-opinnot eivät ole AHOT-menettelyn piirissä.

Opiskelu FramiProssa

FramiPro perustuu projektioppimiseen yrittäjyys- ja innovaatiopainotuksella. Opinnot koostuvat erilaajuisista käytäntölähtöisistä innovaatioihin tähtäävistä projekteista, jotka toteutetaan yrittäjämäisessä hengessä. FramiPron jäseniä ovat osallistuvat opiskelijat ja FramiPro-koordinaattori kokoaikaisesti sekä opettajat, TKI-henkilöstö ja työelämän edustajat osa-aikaisesti. Jäsenet kehittävät ja toteuttavat projekteja yhdessä uutta luoden, kokien ja oppien.

Oppiminen nähdään aktiivisena toimintana, johon kuuluvat reflektio (kokemusten arvioiva pohtiminen), autonomia (vastuu oman toiminnan ja oman oppimisen johtamisesta) ja monenkeskinen arviointi (osallistujat arvioivat yhteistä prosessia ja sen tuotosta sekä toimintaa projekteissa).

FramiProhon sisältyy projektien ohella yhteistä seminaarityöskentelyä ja oppimispäiväkirjan tuottamista, vierailuja eri alojen yrityksissä, vierailijaluennoitsijoita jne. Lisäksi lukukauden alussa järjestetään yhteinen orientoiva jakso, Projektityöskentely FramiProssa.

Kaikille yhteisen osan opintoja muodostaa Projektityöskentely FramiProssa opintokokonaisuus, joka on laajuudeltaan 8 op. Se koostuu seuraavista osista: Projektiosaaminen 3 op (luennot ja tentti) sekä Työskentely FramiProssa (5 op). Oppimismenetelminä käytetään viikoittaisia FramiPron yhteispalavereita, työpajatyöskentelyä, vierailuja eri alojen yrityksissä, vierailijaluennoitsijoita, seminaareja, palautekeskusteluita jne. Näihin osallistuminen on läsnäoloa edellyttävä osa suoritusta. Osallistumisen lisäksi opiskelija dokumentoi ja arvioi oppimistaan FramiPron Moodleen viikoittain palautettavan teemoitetun oppimispäiväkirjan avulla.

Projektityöskentely toteutetaan konkreettisesti erilaisten toimeksiantojen pohjalta. Projektityöskentely etenee projektisuunnitelman laatimisesta sen toteuttamiseen, raportointiin ja tulosten luovuttamiseen toimeksiantajalle. Projektityön menetelmiä ovat mm. työskentely eri projektirooleissa, yhteistyötapaamiset, tiedonhankinta jne. Toimeksiantojen monialainen tarkastelu konkretisoituu projektityöskentelyssä.

Osaaminen

FramiProssa opiskelija kehittää yleistä ja projektikohtaista osaamista. Projektikohtainen osaaminen määritellään projektien suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin myötä. FramiPron yhteinen osaamistavoite on:

FramiPro-opinnot hyväksyttävästi suoritettuaan opiskelija osaa toimia tehokkaasti, luovasti ja vastuullisesti osana monialaista työyhteisöä. Hän osaa analysoida työelämän tilanteita, tunnistaa kehittämistarpeita ja työskennellä ratkaisuhakuisesti tuottaakseen lisäarvoa monialaisille projekteille. Hän osaa tietoa hakien, arvioiden ja tuottaen kehittää omaa osaamistaan alansa ammattilaisena.

Arviointi

FramiPron projektikohtaiset suoritukset arvioidaan pääsääntöisesti asteikolla 1–5. Pienimuotoinen projekti voidaan arvioida hyväksytty/hylätty. Arvioinnin muodot ja arviointiaineisto määritellään projektikohtaisesti. Arvioinnin yleisenä lähtökohtana käytetään Seinäjoen ammattikorkeakoulun AHOT-kriteeristöä, jossa arvioinnin kohteena ovat opiskelijan tiedot, taidot ja asenteet. Arviointiin osallistuvat kunkin projektin osalta projektin toimijat.
ops.seamk.fi - Kampusranta 11, 2.krs (Frami F), 60320 SEINÄJOKI - Puhelin: +358 20 124 5000 - Faksi: +358 20 124 5001 - opintotoimisto@seamk.fi