ops.seamk.fi - Opinto-opas
  |   SUOMI   |   ENGLISH   |   WWW
 


ECTS ja Diploma Supplement

ECTS-järjestelmä

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation system) -järjestelmän tarkoituksena on tehdä korkeakouluopiskelusta läpinäkyvämpää Euroopassa ja helpottaa eri maissa suoritettujen opintojen tunnustamista ja hyväksilukua. Järjestelmä helpottaa oppimiskokemusten siirtämistä korkeakoulujen välillä, opiskelijaliikkuvuutta ja yhteisten tutkintojen luomista.

ECTS kehitettiin alun perin opintosuoritusten siirtoa varten korkeakoulujen kansainvälisessä opiskelijaliikkuvuudessa. Nyt ECTS on Euroopassa laajasti käytetty opiskelijakeskeinen opintosuoritusten ja arvosanojen kertymis- ja siirtojärjestelmä. Se perustuu opiskelijan suorittamaan työmäärään eli opintojen kuormittavuuteen suhteessa saavutettaviin tavoitteisiin. Tavoitteet ilmaistaan oppimistuloksina/osaamistavoitteina ja kompetensseina.

Opintojen mitoitus

Opinnot mitoitetaan opintopisteiden avulla. Opintopiste määritellään niin, että yhden lukuvuoden päätoiminen opiskelu vastaa 60 opintopistettä. Tuohon työmäärään sisältyy kaikki opiskelijan tekemä työ kuten luennot, seminaarit, itsenäinen työskentely, projektit, tentteihin valmistautuminen jne. Yhden opintopisteen vaatima panostus on keskimäärin noin 27 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa noudatetaan muiden ammattikorkeakoulujen tavoin suomalaista arviointiasteikkoa:

5 = kiitettävä
4 ja 3 = hyvä
2 ja 1 = tyydyttävä
H = hyväksytty
S = suoritettu

Ulkomaisten arviointiasteikkojen mukaiset arvosanat muunnetaan suomalaisen arviointiasteikkoon ECTS Users’ Guide -periaatteiden mukaisesti.

Opinto-opas

Seinäjoen ammattikorkeakoulu julkaisee lukuvuosittain sähköisen opinto-oppaan (Course Catalogue / Study Guide), jossa koulutusohjelmat sekä opintokokonaisuudet ja opintojaksot kuvataan ECTS Users’ Guide -ohjeistuksen mukaisesti. Oppaassa on myös korkeakoulua ja opintoja koskevaa yleisinformaatiota.

ECTS ja opiskelijaliikkuvuus

Ulkomaiseen yhteistyökorkeakouluun opiskelujaksolle aikova opiskelija hakee opintoihin hakulomakkeella (Student Application Form). Ulkomaanjaksolle hyväksytty opiskelija täyttää ennen lähtöään opiskelu- tai oppimissopimuksen tai harjoittelusopimuksen (Learning Agreement / Training Agreement + Quality Commitment) ja sopii opinnoistaan yksikön ECTS/kv-koordinaattorin ja koulutusohjelmapäällikön kanssa. Learning Agreement / Training Agreement -lomakkeen allekirjoittavat omassa korkeakoulussa opiskelijan lisäksi SeAMKin ja yksikön ECTS -koordinaattorit. Learning / Training Agreement sekä opintorekisteriote (Transcript of Records) lähetetään vastaanottavaan korkeakouluun / organisaatioon, joka vahvistaa suunnitelman. Opintosuunnitelmaa voidaan tarvittaessa muuttaa esimerkiksi kurssitarjonnan muutosten johdosta, jolloin muutoslomakkeen vahvistavat allekirjoituksellaan sekä opiskelija että lähettävän ja vastaanottavan korkeakoulun ECTS-koordinaattorit.

Ennen ulkomaanjaksolta paluutaan opiskelija pyytää ulkomaisesta korkeakoulusta mukaansa todistuksen opiskelustaan / harjoittelustaan ulkomailla sekä opintorekisteriotteen (Transcript of Records), johon on merkitty suoritetut opintojaksot, arvosanat sekä ansaitut opintopisteet vastaanottavan korkeakoulun ja ECTS-järjestelmän mukaisesti. Ulkomaanjaksolta palattuaan opiskelija toimittaa opintosuoritusotteen kv-koordinaattorille / koulutusohjelmapäällikölle opintojen hyväksilukemista varten. Suoritukset kirjataan opintorekisteriin ECTS-järjestelmän mukaisia vastaavuuksia noudattaen.

SeAMKin ECTS-koordinaattorit

Seinäjoen ammattikorkeakoulun ECTS-koordinaattoreina (Institutional ECTS Coordinator) toimivat yliopettaja Päivö Laine ja kansainvälisten asiain päällikkö Helli Kitinoja. Yksiköiden ECTS-koordinaattoreina (Departmental ECTS Coordinator) kansainvälisen liikkuvuuden yhteydessä toimivat yksiköiden kansainvälisten asioiden koordinaattorit. He antavat myös tarkempia tietoja ECTS-järjestelmästä ja siihen liittyvistä lomakkeista.

Diploma Supplement

Tutkintotodistuksen liite (Diploma Supplement) on korkea-asteen koulutuksesta annettavaan tutkintotodistukseen liitettävä, kansainväliseen käyttöön tarkoitettu asiakirja. Tutkintotodistuksen liitteessä kuvataan korkeakoulututkinnon suorittaneen henkilön tietoja ja taitoja. Siinä esitetään lisätietoja varsinaisesta tutkintorakenteesta, jotta todistus on helpompi ymmärtää kansainvälisesti. Se sisältää myös kuvauksen Suomen koulutusjärjestelmästä. Seinäjoen ammattikorkeakoulu antaa englanninkielisen tutkintotodistuksen liitteen Diploma Supplementin ja siihen kuuluvan englanninkielisen opintorekisteriotteen (Transcript of Records) automaattisesti ja maksutta kaikille tutkinnon suorittaneille.

Seinäjoen ammattikorkeakoululle myönnettiin Diploma Supplement Label vuonna 2010 osoitukseksi Diploma Supplement -käytänteiden hyvästä noudattamisesta.ops.seamk.fi - Kampusranta 11, 2.krs (Frami F), 60320 SEINÄJOKI - Puhelin: +358 20 124 5000 - Faksi: +358 20 124 5001 - opintotoimisto@seamk.fi