yops.seamk.fi - Opinto-opas
  |   SUOMI   |   ENGLISH   |   WWW
 


Opintokäytänteet

Opiskelijalla on oikeus suorittaa ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot asianomaisen koulutusohjelman ja sen opetussuunnitelman sekä ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä määrättyjen perusteiden mukaisesti. Opiskelijan opintosuunnitelma perustuu pääsääntöisesti opintojen aloitusvuoden opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmat vahvistetaan lukuvuosittain, mistä voi aiheutua muutoksia opintojaksotarjontaan.

Tutkintosääntö

Ammattikorkeakoulun opintoihin, opiskeluun ja tutkintoihin liittyvät yleiset ohjeet ja määräykset on esitelty tutkintosäännössä. Tutkintosääntö on asiakirja, johon jokaisen opiskelijan on syytä tutustua. Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosääntö löytyy osoitteesta: http://www.seamk.fi/?Deptid=7522.

Opiskeluoikeus

Kokopäiväopiskelijan on suoritettava opinnot viimeistään yhtä vuotta niiden laajuutta pitemmässä ajassa. Opiskelija voi tekemänsä poissaoloilmoituksen perusteella olla poissa yhteensä kahden lukuvuoden ajan. Tätä aikaa ei lasketa opintojen enimmäisaikaan. Poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija ei voi harjoittaa opintojaan eikä hänellä ole oikeutta opintotukeen.

Opiskeluoikeuden menettämisen osalta noudatetaan, mitä ammattikorkeakoululaissa (351/2003) ja asetuksessa ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista (1230/2009) on säädetty. Opiskelijan tulee osallistua opintojakson työmuotoihin siten, että opintojaksojen tavoitteet saavutetaan. Opintojakson alussa ilmoitetaan työskentely- ja suoritustavat sekä arviointi.

Tentteihin ilmoittautuminen

Opintojakson päätteeksi järjestettävä tentti ei edellytä erikseen ilmoittautumista, ellei toisin sovita. Muihin tentteihin ilmoittaudutaan sitovasti viimeistään 7 päivää ennen tenttiä.

Yksiköt järjestävät harkintansa mukaan myös yleisiä tenttipäiviä ja/tai uusinta- ja korotustenttipäiviä, joista ilmoitetaan tarkemmin yksikkökohtaisissa ohjeistuksissa. Perusteeton poissaolo lasketaan suorituskerraksi.

Opintojen arviointi

Opintojen arviointi on osa oppimis- ja opetusprosessia, jonka tarkoituksena on selvittää opintojakson tavoitteiden saavuttamista. Arviointi tapahtuu suullisten tai kirjallisten kuulustelujen, harjoitustöiden tai muiden arviointimenetelmien avulla. Arviointiin sisältyy (opintojaksosta riippuen) tietojen ja taitojen arvioinnin lisäksi asenteiden sekä työskentelytapojen havainnointiin perustuva arviointi.

Arvioinnissa käytetään pääsääntöisesti seuraavaa numeerista arviointiasteikkoa:

  • kiitettävä K(5)
  • hyvä H(4-3)
  • tyydyttävä T(2-1)
  • hylätty (0)
Tarvittaessa opintojaksot voidaan arvioida asteikolla hyväksytty/hylätty.

Opintosuoritus arvioidaan ja tulos kirjataan opintosuoritusrekisteriin kuukauden kuluessa suorituksesta, ellei erikseen toisin sovita. Kesä-, heinä- ja elokuun aikana suoritetut opinnot voidaan kuitenkin kirjata opintosuoritusrekisteriin vasta syyskuussa.

Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta häneen. Opintosuoritusten tuloksia säilytetään vähintään kuusi kuukautta tulosten julkistamisesta. Opintosuorituksen arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen oikaisua ko. opettajalta ja edelleen tutkintolautakunnalta.

Opintosuoritukset WinhaWillestä

Opetushallintojärjestelmä WinhaPron opiskelijaliittymän WinhaWillen kautta opiskelija voi ilmoittautua opiskelijaksi, seurata opintojensa etenemistä sekä ilmoittautua opintojaksoille. WinhaWilleen kirjaudutaan verkkotunnuksilla osoitteessa https://winha.seamk.fi

Opintojaksojen koodit

Jokaisella Seinäjoen ammattikorkeakoulun koulutustarjontaan kuuluvalla kurssilla on oma koodinsa, joka noudattaa tiettyä koodijärjestelmää. Koodeja voit tarvita esimerkiksi ilmoittautuessasi opintojaksoille. Opiskelijaliittymä WinhaWillen käyttö perustuu kyseisille koodeille opintojen osalta. Esim. koodi KH14AAIL080 kertoo opintojaksosta seuraavat tiedot:

  • opetuksen tason: K = korkea-asteen koulutus
  • koulutusyksikön: H = Kulttuurialan yksikkö
  • koulutusohjelman: 14 = Muotoilun koulutusohjelma
  • luokittelun: A = perusopinnot
  • opintojakson: AIL080 = Valokuvaus

Todistukset

Valmistuvan opiskelijan tulee ilmoittaa aiotusta valmistumisestaan yksikkönsä opintotoimistoon 2 kk ennen valmistumista sekä anoa tutkintotodistusta viimeistään 2 viikkoa ennen valmistumispäivää. Valmistumista koskevat tarkemmat ohjeet, tarvittavat lomakkeet sekä lukuvuoden valmistumispäivät löytyvät intranetistä osoitteesta: http://intra.epedu.fi/?DeptID=266.

Ammattikorkeakoulu/yksikkö antaa opiskelijalle hänen suorittamastaan tutkinnosta tutkintotodistuksen. Tutkintotodistuksesta ja sen liitteistä käyvät ilmi opiskelijan suorittamat opintojaksot, niiden laajuudet ja arvosanat, kielitaito sekä kypsyysnäytteen kieli.

Opiskelija on oikeutettu pyynnöstä saamaan englanninkielisen käännöksen tutkintotodistuksesta. Tutkintotodistuksen englanninkielinen liite (Diploma Supplement) annetaan jokaiselle opiskelijalle. Diploma Supplement sisältää Suomen koulutusjärjestelmän kuvauksen, oman koulutusalan ja koulutusohjelman kuvauksen sekä englanninkielisen opintorekisteriotteen.

Opiskelun aikana opiskelija saa pyynnöstä virallisen opintosuoritusotteen yksikkönsä opintotoimistosta.ops.seamk.fi - Kampusranta 11, 2.krs (Frami F), 60320 SEINÄJOKI - Puhelin: +358 20 124 5000 - Faksi: +358 20 124 5001 - opintotoimisto@seamk.fi