FI EN WWWOpinto-opas 2016 - 2017

Rehtorin tervehdys

Tervetuloa Seinäjoen ammattikorkeakouluun!

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on toiminut yli kahdenkymmenen vuoden ajan ja lukuvuosi 2016–2017 on SeAMKin 21. vuosi vakinaisena ammattikorkeakouluna. Vuonna 2014 uudistetun strategiamme mukaan visionamme on olla kansainvälinen, yrittäjähenkinen SeAMK – paras korkeakoulu opiskelijalle. Koulutuksen hyvä laatu on SeAMKin toimintaa ohjaava periaate ja selkeä tavoite.

SeAMK toimii tällä hetkellä kolmella kampuksella. Asteittainen siirtyminen kahdeksasta toimipisteestä kolmelle kampukselle on tehnyt SeAMKista entistä yhteisöllisemmän. Vuonna 2018 SeAMKin kampusrakenne tiivistyy kahteen kampukseen Seinäjoen Framin pääkampukseen ja Ilmajoen kampukseen, kun sosiaali- ja terveysala saa uudisrakennuksensa Framin alueelle.

Mahdollisuus monialaisiin, koulutusyksikkörajat ylittäviin yhteisiin opintoihin laajentaa opiskelun näkökulmaa. Myös yhteiset tilat ravintolassa, kahvilassa, opiskelijoiden olohuoneessa ja muualla kampuksilla tarjoavat hyvän tilaisuuden verkostoitumiselle, uusille tuttavuuksille, ystävyyssuhteille ja yhteisille harrastuksille.

Tavoitteenamme on jatkossakin toimia itsenäisenä ja menestyvänä korkeakouluna, jolla on laajat kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot sekä työelämän että muiden korkeakoulujen kanssa.

Ammattikorkeakoulussamme ovat edustettuna kaikki työ- ja elinkeinoelämän kannalta keskeiset koulutusalat: tekniikka, liiketalous, kulttuuri, sosiaali- ja terveysala, luonnonvara-ala sekä ravitsemisala. Nämä alat löytyvät neljän koulutus- ja tutkimusyksikön alta: SeAMK Elintarvike ja maatalous, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri, SeAMK Sosiaali- ja terveysala sekä SeAMK Tekniikka.

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri sekä SeAMK Tekniikka toimivat Seinäjoella Framin pääkampuksella. SeAMK Sosiaali- ja terveysala on vielä toistaiseksi kahdessa osoitteessa: Seinäjoella pääkampusalueen kaupunginpuoleisella rannalla ja Koskenalantiellä. SeAMK Elintarvike- ja maatalous sijaitsee niin ikään kahdessa paikassa: Seinäjoella pääkampusalueella ja Ilmajoella. Tässä yksikössä yhdistävät oppinsa ja osaamisensa restonomi- ja agrologiopiskelijat sekä bio- ja elintarviketekniikan insinööriopiskelijat.

SeAMK tarjoaa opetusta noin 4800 tutkinto-opiskelijalle. Heistä noin 75 % opiskelee päätoimisesti 18 tutkinto-ohjelmassa, joista kaksi on englanninkielisiä. Ylempiä AMK-opintoja voi SeAMKissa opiskella viidellä alalla yhteensä seitsemässä tutkinto-ohjelmassa. Liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon voi suorittaa myös englanninkielisenä.

Näiden rinnalla on lähinnä työssäkäyville suunnattua koulutusta monimuotototeutuksena. Työn ohessa voi suorittaa AMK-tutkintoja, ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja sekä täydennyskoulutusta. AMK-tutkinnon monimuotototeutuksia voi suorittaa myös kuudella maakuntakorkeakoulupaikkakunnalla.

Vuosittain opintonsa aloittaa noin 1000 opiskelijaa ja tutkinnon suorittaa vuosittain noin 800 opiskelijaa. Opetuksen ja opiskelumuotojen kehittäminen niin, että koulutuksessa yhdistyy työelämälähtöinen ajankohtainen osaaminen, on SeAMKin tärkein kehitystehtävä. Yhtenä esimerkkinä tästä on SeAMK FramiPro, monialainen projektioppimiseen perustuva oppimisympäristö, jossa eri alojen opiskelijat suorittavat osan tutkinnostaan yhdessä projekteissa oppien. Tehdyt projektit ovat aitoja työelämän toimeksiantoja, jotka ovat avanneet uusia monialaisia opiskelumahdollisuuksia monelle opiskelijallemme. Perinteisen yritysyhteistyön ohella tämä on lisännyt ammattikorkeakoulun sekä pien- ja mikroyrittäjien keskinäistä yhteistyötä

Uudistetun strategian mukaisen digitaalisen kampuksen toteuttamisella halutaan rakentaa ajanmukainen oppimisympäristö ja tuoda elinkeinoelämä ja sidosryhmät lähelle SeAMKin toimintaa. SeAMK tarjoaa opetuksessaan valmiuksia yhä kansainvälisemmässä toimintaympäristössä toimimiseen. Kansainvälinen opiskelija- ja opettajavaihto on yksi toimintamme painopisteistä. Opiskelijavaihto- ja harjoittelumahdollisuuksia on tarjolla laajasti, erityisesti Euroopassa, mutta myös kaikissa muissa maanosissa.


Hyvä opiskelija!

Tästä oppaasta löytyvät kaikkien tänä lukuvuonna alkavien tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat opintojaksokuvauksineen sekä yleisinformaatiota opiskelusta Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.

Parhainta menestystä opinnoissasi ja hyvää opiskeluaikaa SeAMKissa!


Seinäjoella 29. huhtikuuta 2016

Tapio Varmola
SeAMKin rehtori, toimitusjohtaja