FI EN WWWOpinto-opas 2015 - 2016

Rehtorin tervehdys

Tervetuloa Seinäjoen ammattikorkeakouluun!

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on toiminut yli kahdenkymmenen vuoden ajan ja lukuvuosi 2015–2016 on SeAMKin 20. vuosi vakinaisena ammattikorkeakouluna. Juuri uudistetun strategiamme mukaan visionamme on olla kansainvälinen, yrittäjähenkinen SeAMK – paras korkeakoulu opiskelijalle. Pyrkimys koulutuksen hyvään laatuun on SeAMKin toimintaa ohjaava periaate.

SeAMK toimii kolmella kampuksella. Asteittainen siirtyminen kahdeksasta toimipisteestä kolmelle kampukselle on tehnyt SeAMKista entistä yhteisöllisemmän. Mahdollisuus monialaisiin, koulutusyksikkörajat ylittäviin yhteisiin opintoihin laajentaa opiskelun näkökulmaa. Myös yhteiset tilat ravintolassa, kahvilassa, opiskelijoiden olohuoneessa ja muualla kampuksilla tarjoavat hyvän tilaisuuden verkostoitumiselle, uusille tuttavuuksille, ystävyyssuhteille ja yhteisille harrastuksille.

Tavoitteenamme on jatkossakin toimia itsenäisenä ja menestyvänä korkeakouluna, jolla on laajat kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot sekä työelämän että muiden korkeakoulujen kanssa.

Ammattikorkeakoulussamme ovat edustettuna kaikki työ- ja elinkeinoelämän kannalta keskeiset koulutusalat: tekniikka, liiketalous, kulttuuri, sosiaali- ja terveysala, luonnonvara-ala sekä ravitsemisala. Elokuusta 2013 lähtien nämä alat ovat löytyneet neljän koulutus- ja tutkimusyksikön alta: SeAMK Elintarvike ja maatalous, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri, SeAMK Sosiaali- ja terveysala sekä SeAMK Tekniikka.

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri sekä SeAMK Tekniikka toimivat Seinäjoella Framin pääkampuksella. SeAMK Sosiaali- ja terveysala on kahdessa osoitteessa: Seinäjoella pääkampusalueen kaupunginpuoleisella rannalla ja Koskenalantiellä. SeAMK Elintarvike- ja maatalous sijaitsee niin ikään kahdessa paikassa: Seinäjoella pääkampusalueella ja Ilmajoella. Tässä yksikössä yhdistävät oppinsa ja osaamisensa restonomi- ja agrologiopiskelijat sekä bio- ja elintarviketekniikan insinööriopiskelijat.

SeAMK tarjoaa opetusta noin 4800 opiskelijalle. Heistä noin 75 % opiskelee päätoimisesti 18 tutkinto-ohjelmassa, joista kaksi on englanninkielisiä. Ylempiä AMK-opintoja voi SeAMKissa opiskella neljällä alalla yhteensä seitsemässä tutkinto-ohjelmassa. Liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon voi suorittaa myös englanninkielisenä.

Näiden rinnalla on lähinnä työssäkäyville suunnattua koulutusta monimuotototeutuksena. Työn ohessa voi suorittaa AMK-tutkintoja tai niiden pohjalle rakentuvia erikoistumiskoulutuksia, ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja sekä täydennyskoulutusta. Aikuisille tarkoitettuja AMK-tutkinnon monimuotototeutuksia voi suorittaa myös kuudella maakuntakorkeakoulupaikkakunnalla.

Vuosittain opintonsa aloittaa noin 1000 opiskelijaa ja tutkinnon suorittaa vuosittain yli 700 opiskelijaa. Opetuksen ja opiskelumuotojen kehittäminen niin, että koulutuksessa yhdistyy työelämälähtöinen ajankohtainen osaaminen, on SeAMKin tärkein kehitystehtävä. Yhtenä esimerkkinä tästä on SeAMK FramiPro, monialainen projektioppimiseen perustuva oppimisympäristö, jossa eri alojen opiskelijat suorittavat osan tutkinnostaan yhdessä projekteissa oppien. Tehdyt projektit ovat aitoja työelämän toimeksiantoja, jotka ovat avanneet uusia monialaisia opiskelumahdollisuuksia monelle opiskelijallemme. Perinteisen yritysyhteistyön ohella tämä on lisännyt ammattikorkeakoulun sekä pien- ja mikroyrittäjien keskinäistä yhteistyötä

Uudistetun strategian mukaisen digitaalisen kampuksen toteuttamisella halutaan rakentaa ajanmukainen oppimisympäristö ja tuoda elinkeinoelämä ja sidosryhmät lähelle SeAMKin toimintaa. SeAMK tarjoaa opetuksessaan valmiuksia yhä kansainvälisemmässä toimintaympäristössä toimimiseen. Kansainvälinen opiskelija- ja opettajavaihto on yksi toimintamme painopisteistä. Opiskelijavaihto- ja harjoittelumahdollisuuksia on tarjolla laajasti, erityisesti Euroopassa, mutta myös kaikissa muissa maanosissa.


Hyvä opiskelija!

Tästä oppaasta löytyvät kaikkien tänä lukuvuonna alkavien tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat opintojaksokuvauksineen sekä yleisinformaatiota opiskelusta Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.

Parhainta menestystä opinnoissasi ja hyvää opiskeluaikaa SeAMKissa!


Seinäjoella 29. toukokuuta 2015

Tapio Varmola
SeAMKin rehtori