ops.seamk.fi - Opinto-opas
  |   SUOMI   |   ENGLISH   |   WWW
 


ALUSTAVA OPETUSSUUNNITELMA

FramiPro 2012–2013

Seinäjoen ammattikorkeakoulun projektioppimisen opintokokonaisuus

Opintokokonaisuuden kuvaus

FramiPro on SeAMKin yhteinen, monialainen opintokokonaisuus, jossa oppiminen tapahtuu työelämän sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeiden (TKI) kanssa toteutettavissa projekteissa. FramiProssa oppimisympäristöinä ovat Framin kampusalue sekä erityisesti maakunnan yritykset ja julkiset organisaatiot. FramiProhon osallistuvat opiskelijat suorittavat osan opinnoistaan yhteistoiminnallisesti eri alojen keskinäisinä yhteisinä kokeilevina, tutkivina, yrittäjämäisinä ja luovina prosesseina. Opinnoissa painotetaan luovuutta, itseohjautuvuutta, ongelmanratkaisutaitoja sekä oppimista tekemisen ja kehittämisen kautta.

Tiivistettynä, FramiPro:ssa opiskelija

 • kehittää osaamistaan ja ammatillista identiteettiään, oppii kehittämisosaamista
 • hankkii kokemusta työskentelystä elinkeinoelämän ja eri ammattiryhmiin kuuluvien yhteistyökumppanien tasavertaisena kollegana
 • voi vaikuttaa oppimiseensa ja työskentelyynsä
 • soveltaa välittömästi hankkimaansa tietoa ja osaamista käytäntöön
 • harjoittaa kykyään oman toiminnan ja oppimisen reflektointiin ja arviointiin

Toteutettavat projektit ja mahdollisesti kehitettävät tuotteet suunnitellaan ja toteutetaan yhteistoiminnallisesti ja asiakaslähtöisesti. Opiskelijat opiskelevat FramiProssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) mukaisesti ja ovat pääsääntöisesti vapaana muusta kontaktiopetuksesta. Opiskelijan HOPS voi sisältää 30-60 opintopistettä FramiPro-opintoja (syyslukukausi 30 opintopistettä). Työskentely on intensiivistä, yrittäjämäistä, työelämälähtöistä ja kokopäivätoimista.

Opintoihin hakeutuminen

FramiPro-opintoihin voi hakeutua lukuvuonna 2012 – 2013 seuraavista koulutusohjelmista:

 • Hoitotyön ko
 • Kone- ja tuotantotekniikan ko
 • Liiketalouden ko
 • Metsätalouden ko
 • Muotoilun ko
 • Palvelujen tuottamisen ja johtamisen ko
 • Pk-yrittäjyyden ko

Koulutusohjelmasta riippuen FramiProhon voivat hakea 2. – 4. vuoden opiskelijat. Opinnot alkavat lukuvuoden 2012–2013 osalta syyskuun 2012 alussa. Hakuaika on 5.-23.3.2012. Opiskelijoille tiedotetaan valintapäätöksistä huhtikuun 2012 kuluessa. Syyslukukaudella 2012 aloittavaan ryhmään valitaan enintään 20 opiskelijaa. Lisätietoa FramiProhon hakemisesta saa koulutusohjelmapäälliköltä.

FramiProhon hakeutuvat opiskelijat toimittavat hakulomakkeen FramiPro-opintosihteeri Merja Salolle postitse osoitteella Seinäjoen ammattikorkeakoulu/ FramiPro, Keskuskatu 34/ PL 412, 60100 Seinäjoki tai sähköpostitse osoitteella merja.salo(at)seamk.fi 23.3.2012 klo 15.15 mennessä.

Yleiset FramiPro-hakukelpoisuusperusteet ja valintakriteerit lv 2012–2013

FramiProhon voidaan valita opinnoissaan hyvin edistyneitä SeAMKissa tutkintoa suorittavia opiskelijoita, joilla katsotaan olevan hyvät mahdollisuudet menestyä projektimuotoisissa opinnoissa. Koulutusohjelmakohtaisesti määritellään erityiset valintaperusteet alla olevan taulukon mukaisesti. Näiden perusteella FramiPro-opintosihteeri tarkistaa hakijan hakukelpoisuuden ja kutsuu haastatteluun hakukelpoiset opiskelijat. Epäselvissä tai tulkintatilanteissa koulutusohjelmapäällikkö päättää hakukelpoisuudesta tapauskohtaisesti.

Haastattelut tapahtuvat monialaisina ryhmähaastatteluina. Hakukelpoisten hakijoiden ensisijainen valintaperuste on ryhmähaastattelussa osoitettu sopivuus FramiProssa työskentelyyn ja sen vaatimuksiin.

Ryhmähaastatteluissa arvioidaan hakijoiden FramiPro-opintoihin soveltuvaa muuta osaamista, mahdollista ammatillista tai projektikokemusta, vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä motivaatiota. Haastatteluryhmä koostuu koulutusohjelmien päälliköistä tai heidän nimeämistään edustajista ja FramiPro-projektipäälliköstä. Haastatteluryhmän sihteerinä toimii FramiPro-opintosihteeri.

Koulutusohjelmakohtaiset FramiPro-hakukelpoisuusperusteet lv 2012 – 2013

Koulutus-ohjelma / Haku-kelpoisuus-perusteet 2012-2013 Hoitotyö Kone- ja tuotanto-tekniikka Liiketalous Metsä-talous Muotoilu Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Pk-yrittäjyys
Osallistuvat vuosikurssit FramiPro-opinnot on tarkoitettu pääasiassa 3. vsk opiskelijoille FramiPro-opinnot on tarkoitettu pääasiassa 3. vsk opiskelijoille FramiPro-opintoihin voivat hakeutua 2.vsk opiskelijat.

FramiPro-opinnot ajoittuvat 3. vuosi-kurssille
FramiPro-opintoihin voivat hakeutua 3.vsk opiskelijat.

FramiPro-opinnot ajoittuvat 4. vuosi-kurssille
FramiPro-opintoihin voivat hakeutua 2.-4. vsk opiskelijat FramiPro-opintoihin voivat hakeutua 2.vsk opiskelijat.

FramiPro-opinnot ajoittuvat 3. vuosi-kurssille
FramiPro-opintoihin voivat hakeutua 2.vsk opiskelijat.

FramiPro-opinnot ajoittuvat 3. vuosi-kurssille
Minimi-opintopisteet - - Minimi-opinto-pistemäärä on 90 op. liiketalouden alan opintoja. - - - Minimi-opinto-pistemäärä on 90 op. liiketalouden alan opintoja.
Muut perusteet - - - Henkilö-kohtainen motivaatio ja edellytykset koko-aikaiseen Seinäjoella opiskeluun. Soveltuvuus täysin projekti-muotoiseen, koko-päiväiseen ja jatkuvaan moniammatil-lisessa tiimissä työsken-telyyn.

Opinto-suoritukset ja osoitettu ammatillinen osaamistaso.

Henkilö-kohtainen motivaatio ja edellytykset koko-aikaiseen Seinäjoella opiskeluun.
- -

Ahot-menettelyt

FramiPro-opinnot eivät ole AHOT-menettelyn piirissä.

Opiskelu FramiProssa

FramiPro perustuu projektioppimiseen yrittäjyys- ja innovaatiopainotuksella. Opinnot koostuvat erilaajuisista käytäntölähtöisistä innovaatioihin tähtäävistä projekteista, jotka toteutetaan yrittäjämäisessä hengessä. FramiPron jäseniä ovat osallistuvat opiskelijat ja FramiPro-koordinaattori kokoaikaisesti sekä opettajat, TKI-henkilöstö ja työelämän edustajat osa-aikaisesti. Jäsenet kehittävät ja toteuttavat projekteja yhdessä uutta luoden, kokien ja oppien.

Oppiminen nähdään aktiivisena toimintana, johon kuuluvat reflektio (kokemusten arvioiva pohtiminen), autonomia (vastuu oman toiminnan ja oman oppimisen johtamisesta) ja monenkeskinen arviointi (osallistujat arvioivat yhteistä prosessia ja sen tuotosta sekä toimintaa projekteissa).

FramiProhon sisältyy projektien ohella yhteistä seminaarityöskentelyä ja oppimispäiväkirjan tuottamista, vierailuja eri alojen yrityksissä, vierailijaluennoitsijoita jne. Lisäksi lukukauden alussa järjestetään yhteinen orientoiva jakso, Projektityöskentely FramiProssa.

Osaaminen

FramiProssa opiskelija kehittää yleistä ja projektikohtaista osaamista. Projektikohtainen osaaminen määritellään projektien suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin myötä. FramiPron yhteinen osaamistavoite on:

FramiPro-opinnot hyväksyttävästi suoritettuaan opiskelija osaa toimia tehokkaasti, luovasti ja vastuullisesti osana monialaista työyhteisöä. Hän osaa analysoida työelämän tilanteita, tunnistaa kehittämistarpeita ja työskennellä ratkaisuhakuisesti tuottaakseen lisäarvoa monialaisille projekteille. Hän osaa tietoa hakien, arvioiden ja tuottaen kehittää omaa osaamistaan alansa ammattilaisena.

Arviointi

FramiPron projektikohtaiset suoritukset arvioidaan pääsääntöisesti asteikolla 1–5. Pienimuotoinen projekti voidaan arvioida hyväksytty/hylätty. Arvioinnin muodot ja arviointiaineisto määritellään projektikohtaisesti. Arvioinnin yleisenä lähtökohtana käytetään Seinäjoen ammattikorkeakoulun AHOT-kriteeristöä, jossa arvioinnin kohteena ovat opiskelijan tiedot, taidot ja asenteet. Arviointiin osallistuvat kunkin projektin osalta projektin toimijat.
ops.seamk.fi - Kampusranta 11, 2.krs (Frami F), 60320 SEINÄJOKI - Puhelin: +358 20 124 5000 - Faksi: +358 20 124 5001 - opintotoimisto@seamk.fi