Client-centredness and values as a basis of development

Structure Type: Course
Code: KG30KAKE02
Type: Compulsory
Level: Master
Credits: 3.0 points
Responsible Teacher: Kyrönlahti, Eija
Language of Instruction: Finnish

Course Implementations, Planned Year of Study and Semester

Curriculum  Semester  Credits  Start of Semester  End of Semester
KEJO-2013   1 spring   2.0   2014-01-02   2014-07-31  
KEJO-2013   2 autumn   1.0   2014-09-01   2014-12-31  
KEJO-2015   1 spring   2.0   2016-01-01   2016-07-31  
KEJO-2015   2 autumn   1.0   2016-08-01   2016-12-31  
KEJO-2016   1 spring   2.0   2017-01-01   2017-07-31  
KEJO-2016   2 autumn   1.0   2017-08-01   2017-12-31  

Learning Outcomes

Students know how to analyze and evaluate value principles and client/user-centredness in development work.

Student's Workload

78 hours (24 classroom, 54 independently)

Prerequisites / Recommended Optional Courses

No previous studies are required.

Contents

Ethical aspects and dialogue in development work
Ethical dialogue
Client and user-centredness

Recommended or Required Reading

Juujärvi, S., Myyry, L. & Pesso, K. 2007. Eettinen herkkyys ammatillisessa toiminnassa. Helsinki: Tammi.

Kuula, A. 2006 or later. Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Tampere: Vastapaino.

Mönkkönen, K. 2007. Vuorovaikutus. Dialoginen asiakastyö. Helsinki: Edita.

Launis, V. 2007. Tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi – mitä se on? Tieteessä tapahtuu 1/ 2007

Leino-Kilpi, H. & Välimäki, M. 2003 or later. Etiikka hoitotyössä. Helsinki: WSOY.

Seppälä, M., Kröger, T. & Karisto, A. 2007. Vanhuus ja sosiaalityö: sosiaalityö avuttomuuden ja toimijuuden välissä. Jyväskylä: PS-kustannus.

Simmons, R. 2009. Understanding the differentiated consumer in public services. In R. Simmons, M. Powell & I. Greener (eds.). The consumer in public services. Choice, values and difference. Policy Press, 235-254.

Teeri, S. 2007. Ethical problems in long-term institutional care of older patients in the field of integrity. Turun yliopisto.

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Lectures, independent study

Assessment Criteria

Satisfactory (1-2)
Students know how to describe ethical principles and value foundations and their association with development work. Students are able to describe principles of client and user-centred activity.

Good (3-4)
Students know how to compare ethical principles and value foundations and their association with development work. Students are able to compare principles of client and user-centred activity.

Excellent (5)
Students know how to analyze and evaluate ethical principles and value foundations and their association with development work. Students are able to analyze and evaluate principles of client and user-centred activity.

Assessment Methods

based on individual assignments

Back