Evaluation methods

Structure Type: Course
Code: KG30TUAR03
Type: Compulsory
Level: Master
Credits: 5.0 points
Responsible Teacher: Kyrönlahti, Eija
Teacher Team: Kyrönlahti, Eija ; Hemminki, Arja
Language of Instruction: Finnish

Course Implementations, Planned Year of Study and Semester

Curriculum  Semester  Credits  Start of Semester  End of Semester
KEJO-2013   2 autumn   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
KEJO-2013   2 spring   2.0   2015-01-02   2015-07-31  
KEJO-2015   2 autumn   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
KEJO-2015   2 spring   2.0   2017-01-01   2017-07-31  
KEJO-2016   2 autumn   3.0   2017-08-01   2017-12-31  
KEJO-2016   2 spring   2.0   2018-01-01   2018-07-31  

Learning Outcomes

Students know how to compare various evaluation approaches and how to apply appropriate methods throughout the evaluation process.

Student's Workload

130 hours (40 classroom, 90 independently)

Prerequisites / Recommended Optional Courses

No previous studies are required.

Contents

Evaluation approaches and methods

Recommended or Required Reading

Aalto-Kallio, M., Saikkonen, P. & Koskinen-Ollonqvist, P. 2009. Arvioinnin kartalla matka teoriasta käytäntöön. Terveyden edistämisen julkaisuja 7/2009. Pori: Kehitys Oy.

Kazi, M. 2000. Contemporary Perspectives in the Evaluation of Practice. British Journal of Social Work. 30 (6), 755-768.

Kivipelto, M. ym. 2012. Näkökulmia arviointiin. Kasteohjelman valtionavustushankkeet. Helsinki: THL.

Kivipelto, M. 2008. Osallistava ja valtaistava arviointi. Stakesin työpapereita 17/2008. Helsinki: Stakes.

Krogstrup, H.K. 2004. Asiakaslähtöinen arviointi, Bikva-malli. FinSoc Arviointiraportteja 1/2004. Helsinki, Stakes. http://www.sosiaaliportti.fi/File/8579b014-b4a9-4ddd-8f14-la40136f2b2f/bikva.pdf

McCabe, A. & Horsley, K. 2008. The Evaluator`s Cookbook. Abingdon: Routledge

Seppänen-Järvelä, R. & Vataja. K. 2009. Työyhteisö uusille urille: kehittäminen osaksi arjen työtä. Jyväskylä: Ps-kustannus.

Patton, M. Q. 2002. Qualitative research & evaluation methods. Thousend Oaks: Sage cop.

Robson, C. 2001. Käytännön arvioinnin perusteet. Helsinki: Tammi.

Virtanen, P. 2007. Arviointi. Arviointitiedon luonne, tuottaminen ja hyödyntäminen. Helsinki: Edita.

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Lectures, independent study

Assessment Criteria

Satisfactory (1-2)
Students know how to describe various evaluation approaches and methods.

Good (3-4)
Students know how to compare various evaluation approaches and methods.

Excellent (5)
Students know how to analyze various evaluation approaches and methods.

Assessment Methods

based on individual assignments

Back