Implementation of the master's thesis

Structure Type: Course
Code: KG30OPNA07
Type: Compulsory
Level: Master
Credits: 10.0 points
Responsible Teacher: Kyrönlahti, Eija
Teacher Team: Kyrönlahti, Eija ; Heikkilä, Asta ; Hemminki, Arja
Language of Instruction: Finnish

Course Implementations, Planned Year of Study and Semester

Curriculum  Semester  Credits  Start of Semester  End of Semester
KEJO-2013   1 spring   7.0   2014-01-02   2014-07-31  
KEJO-2013   2 autumn   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
KEJO-2015   1 spring   7.0   2016-01-01   2016-07-31  
KEJO-2015   2 autumn   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
KEJO-2016   1 spring   7.0   2017-01-01   2017-07-31  
KEJO-2016   2 autumn   3.0   2017-08-01   2017-12-31  

Learning Outcomes

Students are able to carry out a research, development or evaluation process according to plan

Student's Workload

260 hours (individual tutoring and small group seminars)

Prerequisites / Recommended Optional Courses

No previous studies are required.

Contents

As in the thesis outline

Recommended or Required Reading

Carr, W. & Kemmis. S. 1986. Becoming critical. Education Knowledge and Action Research. London:
Routledge / Deakin University Press.

Heikkilä, A. , Jokinen, P. & Nurmela, T. 2008. Tutkiva kehittäminen: avaimia tutkimus- ja kehittämishankkeisiin terveysalalla. Helsinki: WSOY.

Heikkinen, H., Rovio E. & Syrjälä, L. 2006 or later. Toiminnasta tietoon. Helsinki: Kansanvalistusseura.

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 2008. Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino.

Holopainen, M. & Pulkkinen, P. 2008. Tilastolliset menetelmät. Helsinki: WSPY Oppimateriaalit.

Kivipelto, M. 2008. Osallistava ja valtaistava arviointi. Stakesin työpapereita 17/2008. Helsinki: Stakes.

Krogstrup, H.K. 2004. Asiakaslähtöinen arviointi, Bikva-malli. FinSoc Arviointiraportteja 1/2004. Helsinki, Stakes.

Toikko, Timo & Rantanen, Teemu 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere: Tampere University Press.

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

individual tutoring and small group seminars

Assessment Criteria

The Master's Thesis will be assessed following Seinäjoki UAS thesis assessment criteria (1-5).

Assessment Methods

upon completion of the Master's Thesis

Further Information

RDI-points 10 cr

Back