Research and development methods

Structure Type: Course
Code: KG30TUAR02
Type: Compulsory
Level: Master
Credits: 5.0 points
Responsible Teacher: Kyrönlahti, Eija
Teacher Team: Kyrönlahti, Eija ; Heikkilä, Asta ; Hemminki, Arja
Language of Instruction: Finnish

Course Implementations, Planned Year of Study and Semester

Curriculum  Semester  Credits  Start of Semester  End of Semester
KEJO-2013   1 autumn   2.0   2013-09-01   2013-12-31  
KEJO-2013   1 spring   3.0   2014-01-02   2014-07-31  
KEJO-2015   1 autumn   2.0   2015-08-01   2015-12-31  
KEJO-2015   1 spring   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
KEJO-2016   1 autumn   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
KEJO-2016   1 spring   3.0   2017-01-01   2017-07-31  

Learning Outcomes

Students know how to apply qualitative and quantitative research and development methods. They are able to justify their choice of method for development activities.

Student's Workload

130 hours (40 classroom, 90 independently)

Prerequisites / Recommended Optional Courses

No previous studies are required.

Contents

Qualitative and quantitative methods, methods in development work
Research and development
Nature of knowledge in development activities

Recommended or Required Reading

Heikkilä, T. 2004. Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita.

Heikkinen, H. L. T., Rovio, E. & Syrjälä, L. (toim.) Toiminnasta tietoon. Toimintatutkimuksen menetelmät ja lähestymistavat. Helsinki: Kansanvalistusseura.

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 2008. Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino.

Holopainen, M. & Pulkkinen, P. 2008. Tilastolliset menetelmät. Helsinki: WSPY Oppimateriaalit.

Kylmä, J. & Juvakka, T 2007. Laadullinen terveystutkimus. Helsinki: Edita.

Loppela, K. 2004. Ihminen ja työ - keskustellen työkuntoon. Acta Universitatis Tamperensis. Tampere: Tampereen yliopisto.

Polit, D.F. & Beck, C.T. 2008. Nursing research. Generating and assessing evidence for nursing practice (8th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Lectures, independent study, seminars

Assessment Criteria

Satisfactory (1-2)
Students know how to describe quantitative and qualitative methods and methods in development work.

Good (4)
Students know how to compare quantitative and qualitative methods and methods in development work.

Excellent (5)
Students know how to analyze and evaluate quantitative and qualitative methods and methods in development work.

Assessment Methods

based on individual assignments

Back