SUOMI   |   ENGLISH   |   SIVUKARTTA   |   WWW

Yleiskuvaus oppilaitoksesta

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK)
(Seinäjoki University of Applied Sciences)

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on monialainen ja monipuolinen maakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka tarjoaa koulutusta seitsemällä alalla. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavia koulutusohjelmia on yhteensä 20 ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia kuusi. Lisäksi tarjolla on ammatillisia erikoistumisopintoja ja täydennyskoulutusta.


Seinäjoen ammattikorkeakoulun tarjoama koulutus

Koulutusalat
- Kulttuuriala
- Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
- Luonnontieteiden ala
- Tekniikan ja liikenteen ala
- Luonnonvara- ja ympäristöala
- Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
- Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Nuorten ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus
Ammattikorkeakoulututkinnot ovat ammattikorkeakoulun perustutkintoja. Opintojen laajuus on koulutusohjelmasta riippuen 210-240 opintopistettä ja kesto n. 3,5 - 4 vuotta.

Opintojen keskeisimpinä tavoitteina ovat ammatillinen kehittyminen ja asiantuntijuuteen kasvaminen. Opetussuunnitelmien perustan muodostavat työelämän osaamisvaatimukset. Teoriaopintoja tukeekin vahva yhteys käytännön työelämään mm. ohjatussa harjoittelussa, työelämälle tehtävissä kehittämistehtävissä, projekteissa ja opinnäytetöissä.

Asiantuntijatason tehtävissä tarvitaan oman alan tietojen ja taitojen lisäksi suunnittelu- ja arviointitaitoja, päätöksentekokykyä, luovuutta ja sosiaalisia taitoja. Näitä ominaisuuksia voi harjaannuttaa jo opiskelun aikana ammattikorkeakouluopinnoille tyypillisissä opiskelutilanteissa: luento- ja harjoitustunneilla, tiimi- ja ryhmätöissä sekä työelämäkontakteissa harjoitteluiden aikana.
Oppiminen tapahtuu vaihtelevin menetelmin ja vaihtelevissa ympäristöissä kuten opettajan johdolla, itsenäisesti opiskellen tai virtuaaliopinnoissa. Halutessaan opiskelija voi myös lähteä opiskelemaan tai harjoittelemaan ulkomaille.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on uusi korkeakoulututkinto, jonka tavoitteena on opiskelun ja työelämän kehittämisen yhdistäminen. Käytännönläheinen ja työelämälähtöinen koulutus syventää osallistujan ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta. Tutkinto antaa valmiudet toimia oman alan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä sekä luo uusia mahdollisuuksia uralla etenemiseen. Tutkinto tuottaa ylempää korkeakoulututkintoa vastaavan kelpoisuuden.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ja joilla on kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen laajuus on 60-90 opintopistettä alasta riippuen.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on kuusi ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa
koulutusohjelmaa:

Koulutusohjelma   Koulutusohjelmapäällikkö
- Maaseudun kehittämisen koulutusohjelma
- Sosiaalialan koulutusohjelma
- Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma
- Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma
- Degree Programme in International Business Management -koulutusohjelma
- Rakentamisen koulutusohjelma
Jussi Esala, puh. 020 124 5745
Timo Toikko, puh. 040 830 4189
Anne-Maria Aho, puh.  020 124 4930
Aapo Länsiluoto, puh. 020 124 5414
Päivö Laine, puh. 020 124 5409
Heikki Ylihärsilä, puh. 040 830 4153

Lisätietoa ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista osoitteessa: www.seamk.fi/ylempiamk

Tutkintoon johtava aikuiskoulutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu tarjoaa aikuisväestölle suunnattuja ammattikorkeakoulututkintoon johtavia koulutusohjelmia. Koulutustarjonta suunnataan työelämän tarpeiden mukaan ja koulutuskysyntää vastaavasti, mistä johtuen tarjonta vaihtelee vuosittain. Opetussuunnitelmat pohjautuvat nuorten koulutuksessa hyväksyttyihin suunnitelmiin. Tutkintoon johtavien opintojen laajuus on koulutusohjelmasta riippuen joko 210 op tai 240 op.

Ammattikorkeakoulu voi tarjota ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta myös aiemman vastaavan alan opistoasteen, ammatillisen korkea-asteen tai korkeakoulututkinnon suorittaneille. Tällöin aiempi tutkinto voi korvata osan ammattikorkeakoulututkintoon vaadittavista opinnoista. Lisätietoja opintojen hyväksi luvusta ja opiskeluajoista antavat koulutusyksiköt.

Edellisten lisäksi ammattikorkeakoulu voi tarjota valtakunnalliseen tai alueelliseen erityistarpeeseen perustuvaa ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa muuntokoulutusta, jolloin perustana olevaa tutkintoa täydennetään koulutuksellisen painopistealan ammattikorkeakoulututkinnoksi.

Aikuiskoulutuksena toteutettavaan ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen haetaan aikuiskoulutuksen yhteishaussa. Haku netissä, osoitteessa www.amkhaku.fi.  Joihinkin koulutusohjelmiin järjestetään myös pääsykokeet.

Opiskelijaksi ottamisesta, pääsyvaatimuksista ja valintamenettelystä on säädetty ammattikorkeakoululaissa (L351/2003) sekä asetuksessa ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmästä (A353/2003).

Ammatilliset erikoistumisopinnot
Ammattikorkeakoulujen erikoistumisopinnot ovat ammattikorkeakoulututkintoon pohjautuvia, laajoja täydennyskoulutuskokonaisuuksia. Erikoistumisopinnot ovat korkeatasoisia, ammatillista erityisosaamista tuottavia opintokokonaisuuksia. Ammatillisten erikoistumisopintojen laajuus on 30-60 opintopistettä. Erikoistumisopintojen korkeatasoisuus taataan ammattikorkeakoulun oman laadunvarmistusjärjestelmän ja opintojen valtakunnallisen rekisteröinnin avulla.

Lisätietoja tarjolla olevista ammatillisista erikoistumisopinnoista saa Seinäjoen ammattikorkeakoulun koulutusyksikköjen opintotoimistoista.

Ammatillisiin erikoistumisopintoihin haetaan erillishaun kautta suoraan yksikköön. Hakuaika vaihtelee ohjelmittain. Haku- ym. ajoista ilmoitetaan lehdissä sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun www-sivuilla www.seamk.fi.

Avoin ammattikorkeakouluopetus
Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen opinnot ovat kaikille tarjolla olevia, pääsääntöisesti tutkintoon johtavien koulutusohjelmien opetussuunnitelmien mukaisia opintojaksoja ja kokonaisuuksia.
Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana voi myös suorittaa ammattikorkeakoulun koulutusohjelmien tutkintoon johtavan opintojaksojen osia. Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi opiskelijan tutkintoon johtavissa opinnoissa samoilla perusteilla kuin muutkin opintosuoritukset. Avoimen ammattikorkeakoulun koulutustarjonnasta ilmoitetaan lehdissä sekä www-sivuilla www.seamk.fi

Täydennyskoulutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulun täydennyskoulutus on joustava ja monipuolinen aikuiskoulutustoiminnan palvelumuoto, joka toteutetaan yhteistyössä koulutuksen tilaajien ja mahdollisesti rahoittajien kanssa. Palvelutoiminta on kestoltaan yleensä muuta aikuiskoulutustoimintaa lyhyempää ja projektiluonteista.
Lisätietoja täydennyskoulutuksesta www.seamkpalvelut.fi

Lisätietoja aikuis- ja täydennyskoulutuksesta
Seinäjoen ammattikorkeakoulun aikuiskoulutuksesta saa ajantasaista lisätietoa kotisivuilta www.seamk.fi/opiskelu/aikuiskoulutus sekä jokaisen yksikön opintotoimistosta. Esitetilaukset ja muut tiedustelut aikuiskoulutuksesta voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen: aikuiskoulutus@seamk.fi.

SeAMK:n opiskelija- ja henkilökuntamäärä

SeAMK:n opiskelijat ja henkilökunta Määrä
kaikki opiskelijat yhteensä
aikuisopiskelijat
SeAMK:n henkilökunta 
4598
682
418


Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Määritelmän mukaan (Tilastokeskus) tutkimus- ja kehittämistoiminnalla tarkoitetaan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä uusien sovellusten löytämiseksi. Kriteerinä on, että toiminnan tavoitteena on jotain oleellisesti uutta.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta on yksi kolmesta ammattikorkeakoulujen perustehtävästä: opetus, tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä alueen kehittäminen. Tutkimus- ja kehittämishankkeiden merkitys ammattikorkeakouluissa on jatkuvasti kasvanut.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tutkimus- ja kehittämistoiminta on ensisijaisesti soveltavaa tutkimusta ja kehittämistyötä. Kehittämishankkeilla ja erilaisilla työelämäpalveluilla on suuri merkitys. Tutkimus- ja kehittämistoiminta nivoutuu läheisesti opetukseen ja ympäröivän alueen työ- ja elinkeinoelämän kehittämiseen. Alueen kehittäminen on tärkeä tavoitteemme, joten suurin osa toiminnasta toteutetaan Etelä-Pohjanmaalla. Hankkeissa yhteistyökumppanimme ovat kuitenkin yhä useammin maakunnan ja Suomen rajojen ulkopuolella.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistyö koostuu hanketoiminnasta ja asiakkaille suunnatuista palveluista. Paras osaamisemme tuotteistetaan ja tarjotaan asiakkaille markkinahintaisina palveluina. Usein myös palvelutoiminnan yhteydessä nousee esille uusia hankeaihioita. Näin projektit ja palvelut toimivat toisiaan tukevina.


SeAMK Projektit
SeAMK Projektit koordinoi hanketoimintaamme. Yhä useammin ammattikorkeakoulumme osallistuu laajoihin tutkimushankkeisiin soveltavan tutkimuksen asiantuntijana. Kansainväliset hankkeet yleistyvät ja tutkija-, opettaja- ja opiskelijavaihto edistävät kansainvälisyyttä. Myös opiskelijoidemme vuosittain tekemät sadat opinnäytetyöt ovat tärkeä voimavara tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Hankkeistetun opinnäytetyön kautta opiskelija saa vahvan tuntuman käytännön työelämään. Usein hanke myös avaa portin työpaikkaan. Tutkimusosaamista vahvistavat lisäksi opettajien oma tutkimustoiminta ja yliopistolliset jatko-opinnäytteet.

Strategiamme mukaan hanketoiminnan painopisteinä ovat yrittäjyyttä, kansainvälisyyttä ja alueellista kasvua edistävät aiheet. Seinäjoelle saadut älytekniikan ja elintarvikealan osaamiskeskukset mahdollistavat osaltaan ammattikorkeakoulun ja Etelä-Pohjanmaan alueen profiloitumisen näiden alojen huippuosaajaksi. Osallistumme enenevässä määrin yhteishankkeisiin myös Seinäjoelle rakennetun EPANET-professoriverkoston kanssa.


SeAMK Palvelut
SeAMK Palvelut myy ja markkinoi ammattikorkeakoulun koulutusalojen osaamista yrityksille ja organisaatioille.  SeAMK Palveluiden tavoitteena on lisätä SeAMK:n osaamisen tunnettuutta ja palvelujen käyttöä yritysten ja organisaatioiden keskuudessa. Tavoitteena on myös helpottaa alueen yritysten ja organisaatioiden yhteydenottoa SeAMK:uun. SeAMK Palveluiden tuotteet ovat maksulliset koulutus- tutkimus- ja kehittämispalvelut. 

Tutkimus- ja kehittämispalveluita tuotetaan pääosin opetusyksiköissä. Esimerkiksi. liiketalouden yksikkö tarjoaa markkinatutkimuspalveluita ja yrityspalveluita, tekniikan yksikkö t&k- ja testauspalveluja ja sosiaali- ja terveysala arviointi-, konsultaatio- ja koulutuspalveluja. Alueelliset palvelupisteet edistävät palveluiden saatavuutta.
Järviseudulla tutkimus- ja kehittämistyötä vahvistetaan maakuntakorkeakoulu-hankkeen avulla. Tekniikan palveluita on saatavilla myös Alavudella Fasadissa ja Kauhajoella Logistiassa olevista toimipisteistä. Lisätietoja yksiköiden tutkimus- ja kehittämispalveluista on saatavissa SeAMK Palveluiden www-sivuilta www.seamkpalvelut.fi.

SeAMK:n osin rahoittama tutkimus- ja kehittämistyön erillisyksikkö on yritysten kehittämiseen ja konsultointiin keskittyvä SC-Research Lapualla. SC-Researchin erikoistumisalueina ovat innovaatiotoiminta, osaamisintensiiviset palvelut, palveluinnovaatiot ja palveluliiketoiminta sekä arviointitoiminta.


Koulutusyksiköt

Koulutusyksiköt 1.8. - 31.12.2007

KULTTUURIALAN JA MUOTOILUN YKSIKKÖ
Jurvassa ja Seinäjoella toimiva Kulttuurialan yksikkö tarjoaa monipuolista kulttuurialan koulutusta. Muotoilijan (AMK) tutkintoon johtavaa koulutusta annetaan Muotoilun koulutusohjelmassa (240 op) Jurvassa. Konservaattorin (AMK) tutkintoon johtavaa koulutusta tarjotaan Konservoinnin koulutusohjelmassa (240 op) Seinäjoella. Kulttuurituottajan (AMK) tutkintoon johtavaa koulutusta annetaan Kulttuurituotannon koulutusohjelmassa (240 op) Seinäjoella.

Yksikkö toimii Etelä-Pohjanmaan alueella kulttuurialan ja muotoilun kehittäjänä ja kouluttajana. Ajanmukaiset innovaatioympäristöt esim. konsepti-/ käytettävyyslaboratoriot ja medialaboratorio luovat edellytykset motivoituneelle, yhteistoiminnalliselle oppimiselle ja soveltavalle tutkimus- ja kehitystoiminnalle.

Johtaja TaM Irmeli Jussila

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kulttuurialan ja muotoilun yksikkö, Jurva (Muotoilu)
Kotikouluntie 1/PL 4, 66301 Jurva
p. 020 124 5900, f. 020 124 5901
kulttuuri.opintotoimisto@seamk.fi

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kulttuurialan ja muotoilun yksikkö, Seinäjoki (Kulttuurituotanto)
Kampusranta 9 A, 60320 Seinäjoki
p. 020 124 4946, f. 020 124 4909
kulttuuri.opintotoimisto@seamk.fi

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kulttuurialan ja muotoilun yksikkö, Seinäjoki (Konservointi)
Törnäväntie 26, 60200 Seinäjoki
p. 020 124 5312, f. 020 124 5337
rakennuskonservointi@seamk.fi


LIIKETALOUDEN YKSIKKÖ
Liiketalouden yksikkö antaa tradenomin tutkintoon johtavaa koulutusta Liiketalouden koulutusohjelmassa, Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelmassa ja englanninkielisessä Degree Programme in International Business -koulutusohjelmassa. Koulutusohjelmat ovat laajuudeltaan 210 op.
Liiketalouden yksikön toiminnassa on keskeistä laaja yhteistyö yritysprojekteissa alueen elinkeinoelämän kanssa sekä kansainvälisyys opinnoissa. Liiketalouden yksikkö toteuttaa myös yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ylempää ammattikorkeakoulututkinto-ohjelmaa yhdessä Keski-Pohjanmaan ja Vaasan ammattikorkeakoulujen kanssa. Yksikkö tarjoaa myös englanninkielistä, ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta Degree Programme in International Business Management -koulutusohjelmassa.

Johtaja FL Kalevi Karjanlahti.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Liiketalouden yksikkö
Koulukatu 41, 60100 Seinäjoki
p. 020 124 5400, f. 020 124 5401
liiketalous.opintotoimisto@seamk.fi


YRITTÄJYYDEN YKSIKKÖ

Kauhavalla toimiva Yrittäjyyden yksikkö antaa tradenomin tutkintoon johtavaa koulutusta Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan liikkeenjohdon koulutusohjelmassa (240 op) sekä vuoden 2007 loppuun saakka Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa (210 op). Lisäksi Yrittäjyyden yksikkö järjestää yhdessä Liiketalouden yksikön kanssa englanninkielisen koulutusohjelman Degree Programme in International Business (210 op).
Yksikön vahvuuksia ovat vahva työelämäsuuntautuminen esimerkiksi toimeksiantoina tehtävien opinnäyte- ym. töiden kautta, kansainvälisyys opinnoissa ja asenteissa ja valtakunnallisestikin mitaten erittäin onnistunut työllistyminen opintojen jälkeen.

Va. johtaja FM Tero Turunen.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Yrittäjyyden yksikkö
Kauppatie 109, 62201 Kauhava
p. 020 124 5399, f. 020 124 5388
yrittajyys.opintotoimisto@seamk.fi


ICT-YKSIKKÖ

ICT-yksikkö (Informaatio- ja kommunikaatioteknologian yksikkö) järjestää tietojenkäsittelyn ja tietotekniikan koulutusta Seinäjoella Framissa, joka tarjoaa modernit tilat, ajantasaisen välineistön ja mahdollisuuden projektitoimintaan samassa rakennuksessa sijaitsevien yritysten kanssa. Tradenomin tutkintoon johtavaa koulutusta annetaan Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa (210 op) ja insinöörin (AMK) tutkintoon johtavaa koulutusta Tietotekniikan koulutusohjelmassa (240 op) sekä Automaatiotekniikan koulutusohjelmassa (240 op).

ICT-yksikkö tarjoaa myös ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelmassa.

Johtaja TkL Jorma Nevaranta
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
ICT-yksikkö
Kampusranta 9 A, 60320 Seinäjoki
p. 020 124 4903, f. 020 124 4909
ict.opintotoimisto@seamk.fi


TEKNIIKAN YKSIKKÖ
Seinäjoen ammattikorkeakoulun Tekniikan yksikkö toimii Seinäjoella. Yksikkö tarjoaa insinöörin (AMK, 240 op) tutkintoon johtavaa koulutusta seuraavissa koulutusohjelmissa: Auto- ja kuljetustekniikka, Bio- ja elintarviketekniikka, Kone- ja tuotantotekniikka, Puutekniikka ja Rakennustekniikka. Tekniikan yksikön ajanmukaiset tilat laboratorioineen tarjoavat tasokkaan opiskeluympäristön. Opiskelijat voivat myös osallistua yrityksille suunnattuihin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin ja hyödyntää laajaa kansainvälistä verkostoa ulkomailla opiskellen. 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Tekniikan yksikkö
Törnäväntie 26, 60200 Seinäjoki
p. 020 124 5300, f. 020 124 5301
tekniikka.opintotoimisto@seamk.fi

Johtaja TkL Jorma Nevaranta


MAA- JA METSÄTALOUDEN YKSIKKÖ

Maa- ja metsätalouden yksikkö toimii kahdella paikkakunnalla. Maaseutualan koulutusta annetaan Ilmajoella ja metsäalan koulutusta Ähtärin Tuomarniemellä. Agrologin (AMK) tutkintoon voi opiskella Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa (240 op) Ilmajoella. Ilmajoelta valmistuvat agrologit ovat monipuolisia taitajia ja haluttuja työntekijöitä. IMO:lla on hyvä yhteishenki, tekniikaltaan nykyaikaiset opiskelupuitteet ja aktiivista maaseudun elinkeinoja kehittävää hanketoimintaa. 

Ähtärin Tuomarniemellä annetaan metsätalousinsinöörin (AMK) tutkintoon johtavaa koulutusta Metsätalouden koulutusohjelmassa (240 op). Tuomarniemi on tarjonnut metsäopetusta jo yli sata vuotta. Ympäristö tarjoaa hyvät mahdollisuudet teorian ja käytännön yhdistämiseen ja metsäluonnon käyttöön opetuspaikkana.

Maa- ja metsätalouden yksikössä toteutetaan myös ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta Maaseudun kehittämisen koulutusohjelmassa.

Johtaja MMT Antti Pasila.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki
Ilmajoentie 525, 60800 Ilmajoki
p. 020 124 5700, f. 020 124 5701
maa.opintotoimisto@seamk.fi

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ähtäri
Tuomarniementie 55, 63700 Ähtäri
p. 020 124 5800, f. 020 124 5801
metsa.opintotoimisto@seamk.fi


SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YKSIKKÖ

Seinäjoella sijaitseva Sosiaali- ja terveysalan yksikkö tarjoaa koulutusta Kampusalueella ja Koskenalantiellä. Koulutusta annetaan seuraavissa ammattikorkeakoulututkintoihin johtavissa koulutusohjelmissa: Fysioterapian koulutusohjelma (fysioterapeutti AMK, 210 op), Hoitotyön koulutusohjelma (sairaanhoitaja AMK,  210 op tai terveydenhoitaja AMK, 240 op), Sosiaalialan koulutusohjelma (sosionomi AMK, 210 op) ja Vanhustyön koulutusohjelma (geronomi AMK, 210 op).

Sosiaali- ja terveysalan yksikkö tarjoaa laadukasta ammattikorkeakoulutusta, monipuolisia erikoistumisopintoja, lisä- ja täydennyskoulutusta sekä ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta.

Johtaja TtT Asta Heikkilä. 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Sosiaali- ja terveysalan yksikkö
Keskuskatu 32 E/PL 158, 60101 Seinäjoki
p. 020 124 5100, f. 020 124 5101
sosiaali.opintotoimisto@seamk.fi

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Sosiaali- ja terveysalan yksikkö
Koskenalantie 17, 60220 Seinäjoki
p. 020 124 5157, f. 020 124 5151
terveys.opintotoimisto@seamk.fi


RAVITSEMISALAN YKSIKKÖ

Seinäjoen ammattikorkeakoulun Ravitsemisalan yksikkö toimii Kauhajoella. Paikkakunta erottuu edukseen mm. logistiikan ja ravitsemisalan osaamisella. Ravitsemisalan yksikkö tarjoaa restonomin (AMK) tutkintoon johtavaa koulutusta Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmassa (210 op). Opiskelussa painotetaan yrittäjyyteen, työelämälähtöiseen hanketoimintaan sekä kansainväliseen yhteistyöhön liittyviä taitoja.

Yksikön va. johtajana toimii MMM Liisa Nuotio.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ravitsemisalan yksikkö
Topeeka 47/PL 19, 61801 Kauhajoki
p. 020 124 5600, f. 020 124 5601
ravitsemisala.opintotoimisto@seamk.fi


Koulutusyksiköt 1.1.2008 -


KULTTUURIALAN YKSIKKÖ

Jurva, Seinäjoki
Johtaja TaM Irmeli Jussila

Muotoilun koulutus
PL 4 / Kotikouluntie 1, 66301 Jurva
Puh. 020 124 5900, faksi 020 124 5901
kulttuuri.opintotoimisto@seamk.fi

Kulttuurituotannon koulutus
PL 316 / Kampusranta 9 A, 60101 Seinäjoki
Puh. 020 124 4946, faksi 020 124 5986 kulttuuri.opintotoimisto@seamk.fi

Konservoinnin koulutus
Törnäväntie 26, 60200 Seinäjoki
Puh. 020 124 5312, faksi 020 124 5337
rakennuskonservointi@seamk.fi


LIIKETALOUDEN, YRITTÄJYYDEN JA RAVITSEMISALAN YKSIKKÖ

Seinäjoki, Kauhava, Kauhajoki
Johtaja KTT Elina Varamäki

Koulukatu 41, 60100 Seinäjoki
Puh. 020 124 5400, faksi 020 124 5401
liiketalous.opintotoimisto@seamk.fi

Kauppatie 109, 62200 Kauhava
Puh. 020 124 5399, faksi 020 124 5388
yrittajyys@opintotoimisto@seamk.fi

PL 19 / Topeeka 47, 61801 Kauhajoki
Puh. 020 124 5600, faksi 020 124 5601
ravitsemisala.opintotoimisto@seamk.fi


TEKNIIKAN YKSIKKÖ

Seinäjoki
Johtaja TkL Jorma Nevaranta

Törnäväntie 26, 60200 Seinäjoki
Puh. 020 124 5300, faksi 020 124 5301
tekniikka.opintotoimisto@seamk.fi

Kampusranta 9 A, 60320 Seinäjoki
Puh. 020 124 4903, faksi 020 124 4909
ict.opintotoimisto@seamk.fi


MAA- JA METSÄTALOUDEN YKSIKKÖ

Ilmajoki, Ähtäri
Johtaja MMT Antti Pasila

Ilmajoentie 525, 60800 Ilmajoki
Puh. 020 124 5700, faksi 020 124 5701
maa.opintotoimisto@seamk.fi

Tuomarniementie 55, 63700 Ähtäri
Puh. 020 124 5800, faksi 020 124 5801
metsa.opintotoimisto@seamk.fi


SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YKSIKKÖ
Seinäjoki
Johtaja TtT Asta Heikkilä

Seinäjoki PL 158 / Keskuskatu 32 E, 60101 Seinäjoki
Puh. 020 124 5100, faksi 020 124 5101 sosiaali.opintotoimisto@seamk.fi

Koskenalantie 17, 60220 Seinäjoki
Puh. 020 124 5157, faksi 020 124 5151
terveys.opintotoimisto@seamk.fi


Kirjasto- ja informaatiopalvelut

Seinäjoen korkeakoulukirjasto
Seinäjoen korkeakoulukirjasto muodostaa kirjastoverkon, jonka osia ovat Kampuskirjasto ja Terveyskirjasto sekä opetusyksiköissä tai niiden läheisyydessä sijaitsevat kirjaston toimipisteet.  Kirjastot ovat avoimia kaikille käyttäjille. Kirjastoihin hankitaan opintoja ja opinnäytetöiden tekemistä sekä tutkimus- ja kehitystyötä tukevaa kirjallisuutta, aikakauslehtiä ja elektronista aineistoa.

Ammattikorkeakouluopetuksessa painotetaan itsenäistä tiedonhankintaa. Seinäjoen korkeakoulukirjaston informaatikot vastaavat opetusohjelmiin sisältyvästä tiedonhankinnan opetuksesta yhdessä koulutusohjelman kanssa. Kirjastossa saa myös muuta ohjausta ja neuvontaa. Kaikissa kirjastoissa on opiskelijoiden käytettävissä työasemia itsenäistä tiedonhakua ja työskentelyä varten.
Tavoitteena on, että opiskelijat oppivat käyttämään oman alansa keskeisiä tiedonlähteitä sekä kirjasto- ja tietopalveluja.

Seinäjoen korkeakoulukirjaston aineistorekisteri on selattavissa osoitteessa: http://plari.amkit.fi                   

Kirjaston toimipisteet ja aukioloajat löytyvät Seinäjoen korkeakoulukirjaston sivuilta: http://kirjasto.seamk.fi

KAMPUSKIRJASTO
Keskuskatu 34 (Kampustalo)
60100 Seinäjoki
p. 020 124 5040 (neuvonta)
kampuskirjasto@seamk.fi 
 
TERVEYSKIRJASTO
Koskenalantie 16
60220 Seinäjoki
p. 020 124 5230 (neuvonta)
terveys.kirjasto@seamk.fi

MUOTOILUN KIRJASTO
Hirveläntie 2 (Nikkarikeskus)
66300 Jurva
p. 020 124 5915
muotoilu.kirjasto@seamk.fi

LIIKETALOUDEN KIRJASTO   
Koulukatu 41   
60100 Seinäjoki   
p. 020 124 5455    
liiketalous.kirjasto@seamk.fi

MAASEUTUALAN KIRJASTO   
Ilmajoentie 525   
60800 Ilmajoki
p. 020 124 5711
maaseutu.kirjasto@seamk.fi
        
METSÄALAN KIRJASTO
Tuomarniementie 55
63700 Ähtäri
p. 020 124 5830                                                   
metsa.kirjasto@seamk.fi

RAVITSEMISALAN KIRJASTO   
Topeeka 47   
61800 Kauhajoki    
p. 020 124 5641    
ravitsemis.kirjasto@seamk.fi   

YRITTÄJYYDEN KIRJASTO 
Kauppatie 88 (kaupunginkirjasto) 
62200 Kauhava
p. 06 431 4443
kirjasto@kauhava.fi


Ammattikorkeakouluopinnot

Ammattikorkeakoulujärjestelmä pohjautuu Suomen kansallisiin ja alueellisiin koulutustarpeisiin. Ammattikorkeakoulut tarjoavat käytännönläheisen korkeakouluvaihtoehdon ja edustamiensa alojen korkeinta ammatillista opetusta. Opiskelija hankkii koulutuksensa aikana sekä työelämässä vaadittavat teoreettiset tiedot että asiantuntijalta edellytettävän käytännön ammattitaidon.

Opetus ammattikorkeakoulussa on tiedepohjaista, mutta käytännöllisesti suuntautunutta. Ammattikorkeakouluopiskelu muodostuu monipuolisista opetus- ja opiskelumenetelmistä, joissa kontaktiopiskelun määrä on totuttua pienempi ja opiskelijan vastuu omista opinnoista korostuu. Tieto uusiutuu muuttuvassa ja kehittyvässä yhteiskunnassa nopeasti. Tästä syystä opiskelussa korostuvat erityisesti tiedonhankkimis- ja viestintätaidot sekä omien opiskelu- ja oppimistaitojen ylläpitäminen ja kehittäminen. On myös tärkeätä, että ammattikorkeakoulun opiskelijat sisäistävät jo opiskeluaikanaan elinikäisen oppimisen asenteen.

Ammattikorkeakouluopintojen tavoitteena on kouluttaa oma-aloitteisia, luovia ja yhteistyökykyisiä sekä kansainvälisesti orientoituneita asiantuntijoita, jotka toimivat jatkuvasti muuttuvassa ja kehittyvässä yhteiskunnassa alansa suunnittelu-, kehittämis-, neuvonta-, koulutus- ja esimiestehtävissä sekä yrittäjinä.

Kansainvälisyys on yksi ammattikorkeakoulujen vahvuuksista ja osa tämän päivän työelämää. Opiskelija voi suorittaa osan opinnoistaan tai harjoittelustaan ulkomailla. Ulkomailla suoritetut opinnot luetaan hyväksi kotimaiseen tutkintoon. Ammattikorkeakoulut tarjoavat myös kokonaan vieraskielisiä koulutusohjelmia sekä yksittäisiä vieraskielisiä opintojaksoja. Ammattikorkeakouluissa opiskelee myös ulkomaisia opiskelijoita eri puolilta maailmaa.

Yhteistyö elinkeino-, työ- ja kulttuurielämän, erilaisten yritysten ja julkisten organisaatioiden kanssa on hyvin keskeinen osa ammattikorkeakoulun toimintaa. Harjoittelu, erilaiset projektit ja opinnäytetyö toteutetaan yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa. Monien opiskelijoiden mielestä työharjoittelu on yksi parhaimmista ammattikorkeakouluopiskelun vaiheista. Harjoittelupaikka voi vaikuttaa merkittävästi omaan tulevaisuuteen ja siitä voi tulla ensimmäinen varsinainen työpaikka valmistumisen jälkeen.

Ammattikorkeakoulun suorittaneiden yleiset kompetenssit
Arene ry:n asettama ja opetusministeriön rahoittama projekti on tuottanut vuosina 2004-2006 kansalliset suositukset koulutusohjelmakohtaisista ja kaikille ammattikorkeakoulututkinnoille yhteisistä, yleisistä kompetensseista. Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit on ilmaistu ao. koulutusohjelman yhteydessä.

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia - yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Kompetenssi kuvaa tässä yhteydessä pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä.

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan. Yleiset kompetenssit ovat eri koulutusohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle.

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden yleiset kompetenssit
ECTS-projektin suositus 19.4.2006

Yleiset kompetenssit
(Generic competences)
Osaamisalueen kuvaus,
ammattikorkeakoulututkinto
(Description of the competence, bachelor level)
Osaamisalueen kuvaus,
ylempi amk-tutkinto
(Description of the competence, master level)
Itsensä kehittäminen
(Learning competence)
 • osaa arvioida omaa osaamistaan ja määritellä osaamisensa kehittämistarpeita
 • tunnistaa omat oppimistapansa sekä kykenee itsenäiseen oppimiseen ja oppimistapojen kehittämiseen
 • kykenee yhdessä oppimiseen ja opitun jakamiseen työyhteisössä
 • kykenee toimimaan muutoksissa sekä havaitsemaan ja hyödyntämään erilaisia oppimis- ja toimintamahdollisuuksia
 • osaa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa
 • osaa monipuolisesti ja systemaattisesti arvioida omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan sekä määritellä osaamisensa kehittämistarpeita
 • kykenee jatkuvaan oppimiseen sekä ymmärtää ja ohjaa tavoitteellisesti omaa oppimisprosessiaan
 • kykenee yhdessä oppimiseen ja opitun jakamiseen erilaisissa asiantuntijayhteisöissä
 • kykenee toiminaan aloitteellisesti sekä ennakoimaan muutoksia ja muutostarpeita
 • osaa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa
Eettinen osaaminen
(Ethical competence)
 • osaa soveltaa oman alansa arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita omassa toiminnassaan
 • ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja toimii sovittujen toimintatapojen mukaisesti
 • osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita omassa toiminnassaan
 • osaa ottaa muut huomioon toiminnassaan 
 • osaa soveltaa oman alansa arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
 • ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja toimii sovittujen toimintatapojen mukaisesti
 • osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita omassa toiminnassaan ja tuntee organisaationsa yhteiskuntavastuun
 • osaa ottaa muut huomioon toiminnassaan ja tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmat
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
(Communication and social competence)
 • kykenee toisten kuuntelemiseen sekä asioiden kirjalliseen, suulliseen ja visuaaliseen esittämiseen käyttäen erilaisia viestintätyylejä
 • osaa toimia oman alan tyypillisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
 • ymmärtää ryhmä- ja tiimityöskentelyn periaatteet ja osaa työskennellä yhdessä toisten kanssa monialaisissa työryhmissä
 • osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa omassa työssään
 • kykenee toisten kuuntelemiseen sekä asioiden kirjalliseen, suulliseen ja visuaaliseen esittämiseen erilaisille kohderyhmille
 • osaa toimia erilaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa sekä osaa organisoida ja luoda ammatillisia verkostoja
 • ymmärtää ryhmä- ja tiimityöskentelyn periaatteet ja osaa työskennellä yhdessä toisten kanssa monialaisissa työryhmissä sekä johtaa niitä
 • osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa omassa työssään
Kehittämistoiminnan osaaminen
(Development competence)
 • osaa hankkia ja käsitellä oman alan tietoa sekä kykenee kriittiseen tiedon arviointiin ja kokonaisuuksien hahmottamiseen
 • tuntee tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteita ja menetelmiä sekä osaa toteuttaa pienimuotoisia tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa
 • tuntee projektitoiminnan osa-alueet ja osaa toimia projektitehtävissä
 • omaksuu aloitteellisen ja kehittävän työtavan sekä kykenee ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon työssään
 • ymmärtää kannattavan ja asiakaslähtöisen toiminnan periaatteita sekä omaa valmiuksia yrittäjyyteen
 • osaa hankkia ja käsitellä oman asiantuntijuusalueen ja lähialueiden tietoa sekä kykenee kriittiseen tiedon arviointiin ja kokonaisuuksien hahmottamiseen sekä uuden tiedon luomiseen
 • hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä sekä osaa itsenäisesti toteuttaa alaa kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita
 • tuntee projektitoiminnan osa-alueet, osaa toimia projektitehtävissä ja johtaa niitä
 • toimii aloitteellisesti ja kehittävän työtavan mukaisesti sekä osaa käynnistää ja toteuttaa muutosprosesseja
 • kykenee luovaan ja innovatiiviseen ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon työssään
 • osaa käynnistää kannattavia ja asiakaslähtöisiä kehittämistoimintoja
 • osaa ohjata ja kouluttaa toisia
Organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen
(Organizational and societal competence)
 • tuntee oman alansa organisaatioiden yhteiskunnallis-taloudellisia yhteyksiä
 • tuntee yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia oman alan kehittämiseksi
 • tuntee organisaatioiden toiminnan ja johtamisen pääperiaatteet sekä omaa valmiuksia työn johtamiseen
 • tuntee työelämän toimintatavat ja osaa toimia työyhteisössä
 • osaa suunnitella ja organisoida toimintaa
 • tuntee oman alansa organisaatioiden yhteiskunnallis-taloudellisia yhteyksiä
 • tuntee ja osaa hyödyntää yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia
 • tuntee työelämän toimintakulttuuria ja kykenee osallistumaan organisaatioiden toiminnan koordinointiin, kehittämiseen ja johtamiseen
 • osaa arvioida työyhteisön toimintaa sekä suunnitella, organisoida ja kehittää toimintaa työelämän muuttuvissa tilanteissa
 • kykenee hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja asioiden välisiä syy-seuraussuhteita sekä kykenee toimimaan rajallisen tiedon pohjalta monialaista osaamista vaativissa tilanteissa
Kansainvälisyysosaaminen
(International competence)
 • omaa oman alan työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan vähintään yhden vieraan kielen kirjallisen ja suullisen taidon
 • ymmärtää kulttuurieroja ja kykenee yhteistyöhön kulttuuriltaan erilaisten henkilöiden kanssa
 • osaa hyödyntää oman alansa kansainvälisiä tietolähteitä
 • ymmärtää kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan
 • omaa oman alan työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan yhden tai kahden vieraan kielen kirjallisen ja suullisen taidon
 • ymmärtää kulttuurieroja ja kykenee toimimaan kansainvälisessä työ- ja toimintaympäristössä
 • osaa soveltaa oman alansa kansainvälistä tietoa ja osaamista
 • omaa yleiskuvan ammatillisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä kansainvälisessä toimintaympäristössä

Ammattikorkeakouluopintojen rakenne
Ammattikorkeakouluopinnot järjestetään koulutusohjelmina, joiden laajuus vaihtelee 210-240 opintopisteeseen ja suoritusaika 3,5 - 4 vuoteen koulutusohjelmasta riippuen.

Koulutusohjelma on opintokokonaisuus, joka suuntautuu johonkin työelämän ammatillista asiantuntemusta edellyttävään tehtäväalueeseen ja sen kehittämisen. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on 20 erilaista ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusohjelmaa, joista useimmissa on lisäksi valittavana erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja tai painopistealueita.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot koostuvat perus- ja ammattiopinnoista, harjoittelusta sekä opinnäytetyöstä.

Opinnot ja niihin kuuluva opetus järjestetään opintojaksoina. Opintojaksot ovat pakollisia, vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia. Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa määritellään kunkin opintojakson laajuus opintopisteinä, tavoitteet, sisältö, kirjallisuus/opiskelumateriaali, oppimismenetelmät, arviointi sekä mahdollisesti vaadittavat edeltävät opinnot.

Opintojen mitoituksen peruste on opintopiste. Opintojaksot pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1 600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä.

Perusopinnot
Perusopinnot antavat opiskelijalle yleiskuvan koulutusohjelmasta sekä koulutusohjelman tehtäväalueeseen liittyvästä ammattialasta. Teoreettisten valmiuksien kehittäminen, taloudellinen toiminta, ympäristön huomioonottaminen ja kansainvälisyys kuuluvat olennaisena osana perusopintoihin. Opinnoissa perehdytään myös opiskelumenetelmiin sekä kehitetään erityisesti kieli- ja viestintätaitoja. Perusopintojen laajuus vaihtelee koulutusaloittain.

Ammattiopinnot
Ammattiopinnoissa tutustutaan koulutusohjelman ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin, teknisiin tai taiteellisiin perusteisiin. Ammattiopinnot luovat pohjaa opiskelijan itsenäiseen työskentelyyn tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä. Ammattiopinnot ovat joko pakollisia, vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia.

Vapaasti valittavat opinnot
Vapaasti valittavat opinnot voi suorittaa joko Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tai muissa koti- tai ulkomaisissa korkeakouluissa. Vapaasti valittavien opintojen hyväksymisestä ja sisällyttämisestä tutkintoon päättää ammattikorkeakoulu.

Harjoittelu
Harjoittelun tarkoituksena on, että opiskelija perehtyy oman ammattialansa tehtäviin, käytäntöihin ja kulttuureihin todellisessa työympäristössä, ja että hän oppii soveltamaan oppimaansa käytännössä. Työharjoittelu on ohjattua ja se jakautuu ajallisesti useaan osaan. Harjoittelu on pakollinen ja sen laajuus on 30-85 opintopistettä koulutusohjelmasta riippuen.

Opinnäytetyö
Opintojen loppuvaiheeseen sijoittuvalla opinnäytetyöllä opiskelija osoittaa valmiutensa soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyö voi olla esimerkiksi selvitys- tai tutkimustyö tai projektiluontoinen tuotekehitys- tai suunnittelutyö. Opinnäytetyö laaditaan kirjallisen raportin muotoon. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä. Opinnäytetyön loppuvaiheessa opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen, jossa hän osoittaa äidinkielen taitonsa ja perehtyneisyytensä opinnäytetyönsä alaan.

Tutkintojen tuottama kelpoisuus
Ammattikorkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään, johon vaaditaan korkeakoulututkinto, korkeakoulussa suoritettu tutkinto, korkeakoulun loppututkinto tai alempi korkeakoulututkinto (A464/1998).

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa julkiseen virkaan alakohtaisesti saman kelpoisuuden kuin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa suoritettu maisteritasoinen tutkinto.

Lisätietoja ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta löytyy tämän oppaan aikuiskoulutusta koskevasta osasta.

Suomalaiset ammattikorkeakoulututkinnot vastaavat muissa Euroopan maissa vastaavissa korkeakouluissa suoritettuja tutkintoja.

Verkko-opinnot
Verkko-opintojen tavoitteena on tarjota kaikille opiskelijoille vaihtoehtoisia opintojaksojen suorittamistapoja. Tavoitteena on, että jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan verkko-opintoina (n. 30 op). 

Verkko-opiskelulla tarkoitetaan tietoverkkojen välityksellä tapahtuvaa oppimista. Opinnot perustuvat kokonaan tai osittain tietoverkkojen, erityisesti Internetin kautta saataviin ja siellä oleviin aineistoihin ja palveluihin. Verkko-opetus toteutetaan usein erityisen verkko-oppimisympäristön (Moodle) välityksellä. Verkko-oppimisympäristöä voidaan kutsua siten opettajan ja oppilaiden yhteiseksi toimintatilaksi.  Ympäristö tarjoaa opettajalle monipuoliset mahdollisuudet suunnitella ja toteuttaa verkko-opetusta sekä ohjata oppijan oppimisprosessia. Opiskelijalle ympäristö on helppokäyttöinen ja antaa mahdollisuuden opiskella joustavasti eri tilanteissa.

Ammattikorkeakoulujen yhteinen verkko-opintotarjonta löytyy Virtuaaliammattikorkeakoulun portaalista (www.virtuaaliamk.fi). Portaalissa olevan eOpintotoimiston kautta voit hakeutua myös toisten ammattikorkeakoulujen tarjoamiin verkko-opintoihin. Näihin opintoihin hakeudutaan yhteistyössä oman yksikön koulutusohjelmapäällikön tai opinto-ohjaajan kanssa. Kannattaa siis jo etukäteen tutustua verkko-opinnoista annettuihin ohjeisiin Lisätietoja verkko-opinnoista antaa myös verkko-opetuksen koordinaattori Päivi Kiviranta, p. 040 8304111, paivi.kiviranta@seamk.fi.


Opintokäytänteet

Opiskelijalla on oikeus suorittaa ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot asianomaisen koulutusohjelman ja sen opetussuunnitelman sekä ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä määrättyjen perusteiden mukaisesti. Opiskelijan opintosuunnitelma perustuu opintojen aloitusvuoden opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmat vahvistetaan lukuvuosittain, mistä voi aiheutua muutoksia opintojaksotarjontaan.

Tutkintosääntö
Ammattikorkeakoulun opintoihin, opiskeluun ja tutkintoihin liittyvät yleiset ohjeet ja määräykset on esitelty tutkintosäännössä. Tutkintosääntö on asiakirja, johon jokaisen opiskelijan on syytä tutustua. Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosääntö löytyy intranet-osoitteesta: http://intra.seamk.fi/yleinen/tutkintosaanto.htm.

Opiskeluoikeus
Kokopäiväopiskelijan on suoritettava opinnot viimeistään yhtä vuotta niiden laajuutta pitemmässä ajassa. Opiskelija voi tekemänsä poissaoloilmoituksen perusteella olla poissa yhteensä kahden lukuvuoden ajan. Tätä aikaa ei lasketa opintojen enimmäisaikaan. Poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija ei voi harjoittaa opintojaan eikä hänellä ole oikeutta opintotukeen.

Opiskeluoikeuden menettämisen osalta noudatetaan, mitä ammattikorkeakoululaissa (351/2003) on säädetty. Opiskelijan tulee osallistua opintojakson työmuotoihin siten, että opintojaksojen tavoitteet saavutetaan. Opintojakson alussa ilmoitetaan työskentely- ja suoritustavat sekä arviointi.

Tentteihin ilmoittautuminen
Opintojakson päätteeksi järjestettävä tentti ei edellytä erikseen ilmoittautumista, ellei toisin sovita.  Muihin tentteihin ilmoittaudutaan sitovasti viimeistään 7 päivää ennen tenttiä.

Yksiköt järjestävät harkintansa mukaan myös yleisiä tenttipäiviä ja/tai uusinta- ja korotustenttipäiviä, joista ilmoitetaan tarkemmin yksikkökohtaisissa manuaaleissa. Perusteeton poissaolo lasketaan suorituskerraksi.

Opintojen arviointi
Opintojen arviointi on osa oppimis- ja opetusprosessia, jonka tarkoituksena on selvittää opintojakson tavoitteiden saavuttamista. Arviointi tapahtuu suullisten tai kirjallisten kuulustelujen, harjoitustöiden tai muiden arviointimenetelmien avulla. Arviointiin sisältyy (opintojaksosta riippuen) tietojen ja taitojen arvioinnin lisäksi asenteiden sekä työskentelytapojen havainnointiin perustuva arviointi.

Arvioinnissa käytetään pääsääntöisesti seuraavaa numeerista arviointiasteikkoa:

- kiitettävä K(5), vastaa ECTS -arviointiasteikon arvosanaa A
- hyvä H(4-3), vastaa ECTS -arviointiasteikon arvosanoja B ja C
- tyydyttävä T(2-1), vastaa ECTS -arviointiasteikon arvosanoja D ja E
- hylätty (0) vastaa ECTS -arviointiasteikon arvosanaa F

Tarvittaessa opintojaksot voidaan arvioida asteikolla hyväksytty/hylätty.

Arviointi annetaan kuukauden kuluessa arvioitavasta suorituksesta, ellei toisin sovita, ja opintosuoritus kirjataan opintosuoritusrekisteriin. Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta häneen. Opintosuoritusten tuloksia säilytetään vähintään kuusi kuukautta tulosten julkistamisesta. Opintosuorituksen arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen oikaisua ko. opettajalta ja edelleen tutkintolautakunnalta.

Opintosuoritukset WinhaWillestä
Opetushallintojärjestelmä Winhan opiskelijaliittymän WinhaWillen kautta opiskelija voi ilmoittautua opiskelijaksi, seurata opintojensa etenemistä, sekä ilmoittautua vapaasti valittaville opintojaksoille. Voidakseen käyttää WinhaWilleä opiskelija tarvitsee käyttäjätunnukset, jotka hän saa oman koulutusyksikkönsä opintotoimistosta.

Opintojaksojen koodit
Jokaisella Seinäjoen ammattikorkeakoulun koulutustarjontaan kuuluvalla kurssilla on oma koodinsa, joka noudattaa tiettyä koodijärjestelmää. Koodeja voit tarvita esimerkiksi ilmoittautuessasi opintojaksoille. Opetushallintojärjestelmä WinhaWillen käyttö perustuu kyseisille koodeille.

Esim. koodi KH14AAIL080 kertoo opintojaksosta seuraavat tiedot:
- opetuksen tason: K = korkea-asteen koulutus
- koulutusyksikön: H = Kulttuurialan- ja muotoilun yksikkö
- koulutusohjelman: 14 = Muotoilun koulutusohjelma
- luokittelun: A = perusopinnot
- opintojakson: AIL080 = Valokuvaus

Todistukset
Valmistuvan opiskelijan tulee ilmoittaa aiotusta valmistumisestaan yksikkönsä opintotoimistoon 2 kk ennen valmistumista sekä anoa tutkintotodistusta viimeistään 2 viikkoa ennen valmistumispäivää. Valmistumista koskevat tarkemmat ohjeet, tarvittavat lomakkeet sekä lukuvuoden valmistumispäivät löytyvät intranetistä osoitteesta intra.seamk.fi/opiskelijat/opintoasiainhallinto/

Ammattikorkeakoulu/yksikkö antaa opiskelijalle hänen suorittamastaan tutkinnosta tutkintotodistuksen. Tutkintotodistuksesta ja sen liitteistä käyvät ilmi opiskelijan suorittamat opintojaksot, niiden laajuudet ja arvosanat, kielitaito sekä kypsyysnäytteen kieli.

Opiskelija on oikeutettu pyynnöstä saamaan englanninkielisen tutkintotodistuksen.
Tutkintotodistuksen englanninkielinen liite (Diploma Supplement) annetaan jokaiselle opiskelijalle. Diploma Supplement sisältää Suomen koulutusjärjestelmän kuvauksen, oman koulutusalan ja koulutusohjelman kuvauksen sekä englanninkielisen opintorekisteriotteen.

Opiskelun aikana opiskelija saa pyynnöstä virallisen opintosuoritusotteen yksikkönsä opintotoimistosta.

 

 

Sivun ylläpitäjä: Antti Ahola
Viimeksi päivitetty: 14.9.2007, Antti Ahola
Edellinen sivu   Sivun alkuun   Tulosta sivu   Palaute
ops.seamk.fi - Keskuskatu 34, 2.krs (Kampustalo), 60100 SEINÄJOKI - Puhelin: +358 20 124 5000 - Faksi: +358 20 124 5022 - opintotoimisto@seamk.fi